Title

Prof. dr. Kristina Rutkovska

Išsilavinimas:

1986 m. Maskvos M. Lomonosovo universitetas, Filologijos fakultetas, filologo, slavų kalbų dėstytojo (lenkų, čekų, rusų) kvalifikacija

1989–1991, 1994 m. RMA Slavistikos ir balkanistikos instituto doktorantūra

1999–05–25 Varšuvos universitete, Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedroje apginta daktaro disertacija „Lenkų ir lietuvių kalendorinių švenčių terminologija“

 Darbo patirtis:

nuo 2017 - Vilniaus universiteto, Polonistikos centro profesorė

2012 m. – 2017 m.   Vilniaus universiteto, Polonistikos centro docentė

1994–2011 m. Vilniaus universiteto, Polonistikos centro lektorė

1986–1989 m. Vilniaus universiteto, Rusų filologijos katedros asistentė

Moksliniai interesai:

gretinamoji kalbotyra, etnolingvistika, dialektologija, kalbų kontaktai sinchroniniu ir diachroniniu aspektu, senųjų raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai

Dėstomi dalykai:                  

 Lenkų kalbos fonetika ir fonologijaLenkų kalbos sintaksėLenkų kalbos leksikologija ir leksikografijaLenkų tautosaka ir mitologija

 Kalba ir kultūra  – II pakopos studijų studentams

 Lenkų ir lietuvių paribio kultūraSlavų mitologijaSlavų  paremiologija – ERASMUS studijų studentams -  I,  II, III pakopos studentams

PUBLIKACIJOS

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS

1. Rutkovska, Kristina; Smetona, Marius; Smetonienė Irena (2017), Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje, Vilnius: Akademinė leidyba, 300 p. ISBN 978-9955-33-715-7.   

2. Rutkovska, Kristina (2016),Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų”– XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas = „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku,  Vilnius: LKI, 232 p.ISBN: 9786094111778. (14,5lanko)

2. Rutkovska, Kristina (2006), Lituanizmy w gwarach polskich na Litwie = Lituanizmai Lietuvos lenkų tarmėse. – Rieger, Janusz; Masojć,Irena; Rutkovska, Kristina, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie = Lietuvos lenkų tarmių leksika, Warszawa: DiG,  p. 73–108. ISBN 83–7181–431–3. (2,4 lanko)

3. Karaś, Halina; Rutkovska, Kristina; Geben, Kinga; Ušinskienė, Viktorija (2001),Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia – sytuacja socjolingwistyczna – cechy językowe – teksty ­= Lenkų kalba Kauno apylinkėse. Istorija – sociolingvistinė situacija – kalbos ypatybės – tekstai, Warszawa, 2001, p. 289 – 325, 377 – 392, 433 – 501.ISBN: 8371513984. (8 lankai)

ŠALTINIOTYROS IR TEKSTOLOGIJOS DARBAI

4. Vasiliauskienė, Virginija; Rutkovska, Kristina, Konstantino Sirvydo “Punktai sakymų”. Rengimo principai. Rodyklės. Šaltiniai, parengė, 2016, Vilnius: LKI, 275 p.ISBN: 9786094111761.

5. Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios. Mokslinis leidimas, parengė Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska, 2015, Vilnius: LKI, 824 p.9786094111617

6. Konstantinas Sirvydas.  Punktai sakymų Gavėniai. Mokslinis leidimas, parengė Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska, 2015, Vilnius: LKI,  556 p.ISBN: 9786094111624.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (SCOPUS)

1. Rutkovska, Kristina; Praškevič, Eva (2016), Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora = Dictionary of foreign words of the less known origin by Jan Karłowicz – an expression of knowledge and Lithuanistic tastes of author. – Acta Baltico–Slavica 40, 93–108. ISSN 0065–1044.

2.  Rutkovska, Kristina (2015), O języku, dawnych czasach i obrzędach w okolicy Mejkszt na Litwie.= The language, history and ceremonies in the area of Meikštai in Lithuania– Acta Baltico–Slavica. 39, 23–45. ISSN 0065–1044.

3.  Rutkovska, Kristina (2014), O warstwach leksyki pochodzenia litewskiego na obszarze ignalińsko–jezioroskim. = About layers of lexis of Lithuanian origins in the Ignalina–Zarasai region. – Acta Baltico–Slavica 38, p. 126–152. ISSN 0065–1044.

4. Rutkovska, Kristina; Mikulėnienė, Danguolė (2013), Współczesna sytaucja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu.=Contemporary linguistic situation in Lithuania: geolinguistic aspects and new descriptive possibilities. – Acta Baltico–Slavica 37, p. 459–471. ISSN 0065–1044.

5. Rutkovska, Kristina (2011), Zapożyczenia litewskie oznaczające skłonności i stany człowieka oraz sposoby wyrażania czułości lub niechęci (na materiale gwar polskich na Litwie). = Lithuanian borrowings denoting human states, dispositions and the ways of expressing frankness and unwillingness (based on the material of polish dialects in Lithuania). – Acta Baltico–Slavica 35, p. 71–80. ISSN 0065–1044.

6. Rutkovska, Kristina (2010):Zapożyczenia litewskie dotyczące charakteru i zachowań człowieka (na materiale gwar polskich na Litwie). = Lithuanian loanwords describing human character and behaviour (Based on the material ofPolish dialects in Lithuania).– Acta Baltico–Slavica, p. 34, 9–25. ISSN 0065–1044.

7. Rutkovska, Kristina (2009),Zapożyczenia litewskie dotyczące wyglądu człowieka. = Human appearance in the loanwords from the Lithuanian language (based on the material of polish dialects in Lithuania). – Acta Baltico–Slavica 33, p. 157–172.  ISSN 0065–1044.

8. Rutkovska, Kristina (2008), Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza. = Folk rituals and lexis in the border region. – Acta Baltico–Slavica 32, 93–102.  ISSN 0065–1044.

9. Rutkovska, Kristina (2006), Dawne pożyczki litewskie i ich funkcjonowanie w gwarach polskich z okolic Trok. = Old lithuanisms in the polish dialects of Trakai region. – Acta Baltico–Slavica 30,  359–371. ISSN 0065–1044.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. Rutkovska, Kristina (2016), Grafia i ortografia dwujęzycznej postylli "Punkty kazań" Konstantego Szyrwida. Część I. Znaki graficzne i pisownia w tekście polskim = Graphy and bilingual ortography of Konstantin Sirvid’s postil „Punkty kazań”. Part I. Graphic symbols and orthography in the Polish part of PK.–  Prace Filologiczne 69, 429–454. ISSN: 0138–0567.

2. Rutkovska, Kristina; Bogdzevič, Monika (2016),  Kognitywny obraz Żmudzina w języku polskim i litewskim = The cognitive picture of Samogitian in Lithuanian and Polish, Slavistica Vilnensis 61, 107–130. ISSN: 2351–6895.

3. Rutkovska, Kristina (2016), NAMŲ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje. Lietuvių kalba  10, 1–30.

4. Pacino, Alina; Rutkovska, Kristina (2015), Lenkų kalba Semeliškių apylinkėse: leksikos ypatumai.  Slavistica Vilnensis 60, 75–87.ISSN: 1822–525X.

5. Rutkovska, Kristina (2013), Interferencje litewskie i wschodniosłowiańskie w gwarach polskich na obszarze ignalińskim na Litwie. = Lithuanian and East–Slavonic interference in Polish dialects of the Ignalina region in Lithuania. – Prace Filologiczne 64, 303–318. ISSN 0138–0567.

6. Rutkovska, Kristina (2013), Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio–Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos. – Archivum Lithuanicum 15, 221–248.ISSN: 1392–737X.

7. Rutkovska, Kristina (2012),  Lietuvių kalbos skoliniai Lietuvos lenkų tarmėse. – Acta Linguistica Lithuanica. 67, 52–77. ISSN 1648–4444.

8. Rutkovska, Kristina (2012), Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ (1629, 1644): išsamių tyrinėjimų pradžia. – Lituanistica: istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija 58, nr. 4, 309–319. ISSN 0235–716X.

9. Rutkovska, Kristina; Sawaniewska–Mochowa, Zofia (2012), Zapożyczenia litewskie dotyczące człowieka w gwarach polskich na Litwie. Aspekt semantyczny i etnolingwistyczny. = Žmogų apibūdinantys lietuviški skoliniai Lietuvos lenkų tarmėse. Semantinis ir etnolingvistinis aspektas. – Baltistica. VIII Priedas, XI Baltistų kongreso straipsnių rinkinys, 99–117. ISSN 0132–6503.

10. Rutkovska, Kristina (2012), Zasługi Jana Karłowicza dla języka i folkloru litewskiego. = Jano Karlovičiaus nuopelnai lietuvių kalbai ir tautosakai. – Poradnik Językowy 5,  21–29. ISSN 0551–5343.

11. Rutkovska, Kristina (2009),  Język polski w rejonie orańskim. = Polish language in the Varėna district. – Prace Filologiczne 56, 331–342.  ISSN 0138–0567.

12. Rutkovska, Kristina (2008), Świadomość narodowa a język ludności wiejskiej na pogranicznu polsko–białorusko–litewskim.= National awareness and the language of rural population on the Polish–Belarussian and Lithuanian borderland. – Prace Filologiczne 54, 345–366.  ISSN 0138–0567.

13. Rutkovska, Kristina (2007),  Z zagadnień chronologii zapożyczeń litewskich w gwarach polskich z terenu Litwy.  = On the chronology of Lithuanian borrowings in Polish dialects spoken in Lithuania. – Prace Filologiczne 53, 487–502.   ISSN 0138–0567.

14. Rutkovska, Kristina (2007), Cechy szczególne obrzędów ludowych na pograniczu języków i kultur. = Liaudies papročių ypatybės kalbų ir kultūrų paribyje. – Acta Historica Universitatis Klaipedensis  15, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: karinė istorija, archeologija, etnologija, 215–223. ISSN 1392–4095

15. Rutkovska, Kristina (2004), Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze ignalińsko–jezioroskim = Leksiniai lituanizmai Ignalinos–Zarasų tarminiame plote. –  Prace Filologiczne XLIX, 427–436.  ISSN 0138–0567.

 MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose

16. Rutkovska, Kristina (2016),  Dabartinė lietuvos lenkų tarmių būklė, Lietuvos lenkų tarmės: elektroninis leidinys, redaktorė Kristina Rutkovska, Vilnius: Vilniaus universitetas, 1–11. eISBN: 9786094598036.

17. Rutkovska, Kristina(2016),  Kas aš esu ir kokia mano kalba? Tautinės savimonės veiksniai Lietuvos lenkų naratyvuose. – Lietuvos lenkų tarmės: 2016 metų elektroninis leidinys, redaktorė Kristina Rutkovska; Vilniaus universitetas, 1–10. eISBN: 9786094598036.

18. Smetona, Marius; Smetonienė, Irena; Rutkovska, Kristina (2016), Koncept PRACY (Darbas) w języku i kulturze litewskiej. = The concept of Darbas (work) in Lithuanian language and culture. – Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. T. 3: Praca. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, 67–91. ISBN: 9788377849064.

19. Rutkovska, Kristina (2015), Lituanizmy w gwarach polskich pogranicza litewsko–łotewsko–białoruskiego. = Lithuanisms in Polish dialects on Lithuanian–Latvian–Belarusian periphery. –  Studia gwaroznawcze 2, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 155–168. ISBN: 9788386175949.

20. Rutkovska, Kristina (2015), Lenkų kalbos tarmės Lietuvoje: stratifikacija ir funkcionavimas. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations : mokslo straipsnių rinkinys, parengė: Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė, Vilnius: MRU, 127–141. eISBN: 9789955197669.

21. Rutkovska, Kristina (2015), Koncept DOMU (NAMAI) w języku i kulturze litewskiej.  =  Namas ‘house’ and namai ‘home’ in the Lithuanian language and culture. – Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, t. I. DOM, Lublin, 61–88. ISBN: 9788377847589.

22. Rutkovska, Kristina (2014), Lenkų kalbos paplitimo ribos ir jos vartojimo ypatumai Lietuvos Respublikoje XXI amžiuje. – XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas, red. D. Mikulėnienė, Vilnius: LKI, 216–227.ISBN: 9789955264682.

23. Rutkovska, Kristina (2014), Z historii badań nad folklorem litewskim na przełomie wieku XIX i XX: działalność Jana Karłowicza i Mieczysława Dowojny–Sylwestrowicza. = Iš lietuvių tautosakos tyrinėjimų istorijos XIX ir XX amžių sandūroje: Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davaivio–Silvestraičio veikla.  – Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje, Vilnius: VU ledykla,  283–304. ISBN 978–609–459–347–5.

24. Rutkovska, Kristina (2013), O tekście polskim „Punktów kazań“ Konstantego Szyrwida. = Lenkų kalba Konstantino Sirvydo „Punktuose sakymų“. –  Leksikografija ir leksikologija. D. 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, sudarė Zita Šimėnienė et al., Vilnius: LKI, 206–229. ISBN:9789955704423.

25. Rutkovska, Kristina (2012), O zmianach w topografii gwar polskich na Litwie. = Lietuvos lenkų tarmių topografijos pokyčiai – Gwary dziś, t. 6, Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka, 155–164. ISBN 9788370635312.

26. Rutkovska, Kristina (2011), Język magicznych rytuałów słownych w sytuacji wielokulturowości. =  Language of the verbalcharms used in the multicultural environment. – Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka, pod redakcją Ewy Golachowskiej, Anny Zielińskiej, Warszawa: SOW, 189–201. ISBN 9788389191014.

27. Rutkovska, Kristina (2010),O pojemności semantycznej zapożyczeń leksykalnych z języka litewskiego funkcjonujących w polszczyźnie gwarowej na Litwie. =About semantic capacity of the Lithuanian lexical borrowings functioning in the dialect of Polish language in Lithuania. –  Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000–lecie Litwy, pod red. J. Mędelskiej i Z. Sawaniewskiej–Mochowej, Bydgoszcz, 342–348. ISBN 9788270967796.

28. Rutkovska, Kristina (2010),  Kolokacijų svarba dvikalbiam teminiam žodynui. Leksikografija ir leksikologija. D. 2, sudarė Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė, Vlinius: LKI, 285–294. ISBN 9786094110702.

29. Rutkovska, Kristina (2009), O zmianach formalno–semantycznych w strukturze zapożyczeń z języka litewskiego (na materiale gwar polskich na Litwie). = The formal – semantic structure transformations of the Lithuanian loanwords (based on the material of Polish dialects in Lithuania). –Tėvynių europietiškumas: lietuvių–lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko–polskie związki literackie, kulturowe i językowe, Vlinius: VU leidykla, 283–297. ISBN 9789955335061.

30. Rutkovska, Kristina (2009), Uwagi o lituanizmach leksykalnych w polszczyźnie gwarowej na Litwie. =  Pastabos apie leksinius lituanizmus Lietuvos lenkų tarmėse. – Prace Bałtystyczne 4, Język, literatura, kultura, Varšuva: Elipsa, 83–94. ISBN 9788389663443.

31. Rutkovska, Kristina (2008), Język a tożsamość na pograniczu polsko–litewskim. =Kalba ir savimonė lenkų–lietuvių paribyje. – Tożsamość – język – rodzina: z badań na pograniczu słowiańsko–bałtyckim, Warszawa: SOW, 53–68. ISBN 9788389191694.

32. Rutkovska, Kristina (2008), Z zagadnień leksyki na pograniczu polsko–litewsko–białoruskim. =Leksikos ypatybės lietuvių – lenkų paribyje. Gwary dziś, t. 4, Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka, Poznań: TPN, 189–198. ISBN 9788370635312.

33. Rutkovska, Kristina (2004), O jednym przypadku interferencji litewskiej w gwarach polskich na Litwie. = About one case of the lithuanian language interference in polisch dialects in Lithuania. –  Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: VPU leidykla, 97–104.

34. Rutkovska, Kristina (2003), Ukanie w gwarach polskich na Litwie = Ukavimas Lietuvos lenkų tarmėse. –  Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper,77–86. ISBN 8389100134.

35. Rutkovska, Kristina (1999), Zwyczaje, wierzenia, obrzędy na Wileńszczyźnie. = Papročiai, tikėjimai ir burtai Vilniaus apylinkėse. – Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 2, Studia i materiały, Warszawa, s. 95–115. ISBN 838695115X.

36. Rutkovska, Kristina (1999), Słownictwo obrzędów zimowych na Wileńszczyźnie =  Vilniaus apylinkių žiemos kalendorinių švenčių leksika. –  Język polski dawnych KresówWschodnich, t. 2, Studia i materiały, Warszawa, 27–47. ISBN 838695115X .

PARENGTI IR SUDARYTI LEIDINIAI

1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės = Lithuanian verbal healing charms, sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė. Vilnius 2008, P. 919; X skyrius: Lenkų užkalbėjimai. Iš lietuvių tautosakos rankraštyno, parengė Kristina Rutkovska, p. 611–665. ISBN 9789955698944.

2. Neris: 2007 metų ekspedicija. 2–a knyga, 2012, parengė V. Vaitkevičius, Vilnius; Tautosakos tekstai, tekstus lenkų kalba parengė Kristina Rutkovska, p. 161–285. ISBN 9785417010385.

3. Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, 2013,redaktorių kolegija: Zita Šimėnaitė (vyr. redaktorė)...Kristina Rutkovska...et al., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 405 p, ISBN: 9786094111051.

4. Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations: mokslo straipsnių rinkinys, 2015, redaktorių kolegija: Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė (vyr. redaktorės) ... Kristina Rutkovska ...et al., Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

ŽODYNAI 

1. Lietuvių–lenkų kalbų žodynas(2015), žodyno straipsnių sudarytojai:  Piasecka, Beata; Fedorovič, Irena; Geben, Kinga; Rutkovska, Kristina; Davlevič Miroslav; Jakubėnas Regina; Dalecka, Teresa; Ušinskienė Viktorija, red. Beata Piasecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1100 p. (http://lkiis.lki.lt/lietuviu–lenku).

2. Masoit, Irena; Rutkovska, Kristina; Patiejūnienė, Eglė (2007), Mokomasis teminis lenkų–lietuvių kalbų žodynas = Polsko–litewski słownik tematyczny, Vilnius: Alma littera, 332 p., ISBN: 9789955246527.

3. Rieger, Janusz; Masojć,Irena; Rutkovska, Kristina(2006), Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie = Lietuvos lenkų tarmių leksika, Warszawa: DiG, 2006, 454 p. ISBN: 8371814313.

4. Wielki słownik polsko–litewski =  Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas(2005), žodyno straipsnių sudarytojai: Teresa Dalecka, Miroslav Davlevič, Kinga Geben, Regina Jakubėnas, Beata Piasecka, Kristina Rutkovska, Viktorija Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN: 9986668662.

INTERNETINIAI LEIDINIAI

1.  Lietuvos lenkų tarmės =Gwary polskie na Litwie, 2016,  Elektroninis leidinys; ISBN: 9786094598036; portalo sumanytoja, redaktorė ir rengėja. (http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/)

2. Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas = Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w.; 2012, viena is portalo rengėjų. (http://www.karlowicz.flf.vu.lt/index.php/pageid/897)

PUBLIKUOTI MOKSLO VEIKALŲ VERTIMAI Į LENKŲ KALBĄ

1. Rutkovska, Kristina (vert). Rozwój gwar litewskich na początku XXI wieku: gwary litewskie w Polsce. =  Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos: kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN: 9786094111860. p. 394–401.

2. Rutkovska, Kristina (vert). "Punkty kazań" Konstantego Szyrwida. Struktura, treść, źródła.  Vasiliauskienė, Virginija, Konstantino Sirvydo "Punktų sakymų" struktūra, turinys ir šaltiniai = Punkty kazań Konstantego Szyrwida. Struktura, treść : monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN: 9786094111761. p. 257–267.

3. Katalynas, Kęstutis; Rutkovska, Kristina (vert.). Rozwój Wilna w XIV–XVII w =  Vilniaus plėtra XIV–XVII a.,Vilnius: Diemedžio leidykla, 2006. ISBN: 9986231272. p. 133–182.

4. Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie polskie y litewskie",parengė Milda Lučinskienė,  Vilnius 2005, įžanginį straipsnį iš lietuvių kalbos vertė Kristina Rutkovska, ISBN 9986–668–97–2, p. 37–64.

STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI

1. Rutkovska Kristina;Smetona Marius (2016), Kultūra kalboje, mokymo priemonė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 79 p. ISBN: 9786094598050.

2. Rutkovska Kristina(2012), Lenkų ir lietuvių paribio kultūra,  mokymo metodinė priemonė skirta I ir II pakopos humanitarinių krypčių ir ERASMUS mainų programos studentams, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 115 p. ISBN: 9786094590399,

MOKSLINIAI PROJEKTAI

(2007–2017)

1. (2017–2018) Kalba. Tauta. Valstybė (konceptų pagal kognityvinės definicijos metodą analizė). Valstybės lietuvių kalbos komisijos remiamas projektas, vadovė Irena Smetonienė, vykdytoja.

2. (2015) Lenkų kalbos tarmės Lietuvoje. Grantas EL296/V–131/2015 realizuojamas 2015–2016 metais. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas; vadovė. (http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/)

3. (2015) Smalvų apylinkų žmonių pasakojimai. Kalbų ir kultūrų sąveikos atspindis. Kultūros tarybos finansuojams projetas, Kultūros paveldas, Nr. 04–005–01–01–01, vykdomas 2015 metais; vadovė.

4. (2015) Lietuvos lenkų tarmių tyrinėjimai. Nr. EL296/V–130/2015. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas;  vadovė.

5. (2015–2016) Lietuvių ir slavų kalbų sąveikos 20 a. pab. – 21 a. pr. tyrimas: sociolingvistinis aspektas (SOLIESLA). Valstybės lietuvių kalbos komisijos remiamas projektas,Nr.K–18/2016,vadovė Laima Kalėdienė, dalyvė.

6. (2014–2015) EUROJOS. Metody analizy językowego obrazu świata  w kontekście badań porównawczych. Grant NPRH nr 0132/NPRH2/H12/81/2012, Tarptautinis projektas vadovas prof. Jerzy Bartmiński, prof. Wojciech Chlebda ir dr Iwona Bielińska–Gardziel, projektas realizuojams Slavistikos institute Varšuvoje 2012– 2015 metais; dalyvė.

7. (2014–2015) Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ mokslinis kritinis leidimas. Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programa „Lituanistikos plėtra“, Nr. LIT – 14015, vertė 56 186 EUR.; vadovė V. Vasiliauskienė; dalyvė.

8. (2013) Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programa „Lituanistikos plėtra“, LIT– 7– 57; sklaidos projektas, vadovė Z. Šimėnaitė; dalyvė.

9. (2012, 2013)Lietuvos lenkų tarmių tyrinėjimai. Nr. A3–18/221/2013. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas, vertė 9400 PLN; vadovė.

10. (2012–2013)Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas. Nr. VAT–12012. Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, projekto vertė – 130 000 lt., vadovas doc. dr. M. Davlevič; dalyvė.

11.  (2011–2012) Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“. Nr. VP1–3.1–ŠMM–07–K–01–028. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1–3.1–ŠMM– 07–V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“, projekto vertė 1 300 000 lt., vadovė prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė; dalyvė.

12.  (2010–2012) Lenkų kalba lietuvių–latvių–gudų paribyje (Język polski pogranicza litewsko–łotewsko–białoruskiego na tle innych odmian polszczyzny północnokresowej). Lenkijos respublikos mokslo ir aukštųjų mokyklų ministerijos finansuojamas projektas, finansinės paramos grantas Nr. N104 056038,  vadovė prof. H. Karaś; dalyvė.

13.  (2008–2011) K. Sirvydo „Punktų sakymų“  mokslinio leidimo rengimas.Sutartis 2008.02.04 Nr.K–6/2008, Valstybės lietuvių kalbos komisijos projektas,  vadovė V. Vasiliauskienė; dalyvė.

14.  (2007–2009) Specializuotomokomojo lietuvių–lenkų žodyno rengimas.Valstybės lietuvių kalbos komisijos projektas, Nr. VP–2/07, vadovė B. Piasecka; dalyvė.

·        STAŽUOTĖS

1. Mokslinė stažuotė Varšuvos universitete, 2015, 5 mėnesiai (Švietimo mainų paramos fondo stipendija).

2. Mokslinė stažuotė Varšuvos universitete, 2012, 2 mėnesiai (Švietimo mainų paramos fondo stipendija).

3. Mokslinė stažuotė Varšuvos universitete, 2008–2010 m., 9 mėnesiai (Lenkijos švietimo ministerijos stipendija).

4. Mokslinė stažuotė Krokuvos Jogailaičių universitete, 2007 m., 2 mėnesiai (Karalienės Jadvygos fondo stipendija).

5. Dalyvavimas ERASMUS mainų programoje, paskaitos Varšuvos universiteto studentams polonistams 2010, 2011, 2012, 2014 m. bei studentams baltistams Prahos Karolio universitete (2015) bei Rygos universitete (2013); konsultacijos dėl studijų programų kūrimo.

STIPENDIJOS

1. Individuali stipendija kultūros ar meno kūrėjui, 2017, Lietuvos kultūros taryba.

            PRANEŠIMAI

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose  (2007–2017)

1. Pranešimas Linguistic picture of the world in the light of phraseology and paremiology. –  International conference “Fraseologia Contrastiva”, Università degli Studi di  Milano, 9–11 November 2016.

2. Pranešimas О тексте и источниках сборника проповедей „Punktai sakymų“ Константина Сирвидаса. – VI Romos Kirilo ir Metodijaus skaitymai, organizuojami Maskvos Slavistikos ir balkanistikos instituto ir Rusų kultūros centro Romoje, 2016 m. vasario 22–26.

3. Pranešimas Patarlių semantinės analizės principai. – Tarptautinės mokslinės  23–ioji Jono Jablonskio konferencija “Reikšmė kalboje ir kultūroje”, 2016 m.  rugsėjo 23–24 d.: pranešimų tezės, Vilnius, 14.

4. Pranešimas Kalbinis paribio gyventojo paveikslas. – IV  tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija “Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna”, 2016 m. rugsėjo 28–30 d. Vilnius, 48.

5. Pranešimas Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim. – VI Pasaulio polonistų kongresas. “Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. Katowice  22–25 czerwca 2016 roku.

6. Pranešimas Konstantino Sirvydo indėlis į Lietuvos kultūrą. – Mokslinė konferencija „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų. XVI Jurgio Lebedžio skaitymai“, 2016 m. lapkričio 17 d., Vilnius.

7. PranešimasMiejsce źródeł ludowych w litewskim językowym obrazie świata. – Tarptautinė mokslinė konferencija EUROJOS–XII. “Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadow”. 2016 m. gruodžio 7–9, Lublinas.

8. Pranešimas Konstantino Sirvydo postilės  „Punktai sakymų“  lenkiškoji teksto dalis. – XII Pasaulinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28–31 dd., Vilnius.

9. Pranešimas Germanizmai Lietuvos lenkų tarmėse. – Dialektologinės komisijos prie Tarptautinio slavistikos komiteto  mokslinė konferencija „Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich”, 2014 m. gegužės 14–16, Poznanė.

10. Pranešimas, Granica wyrażona w języku: przykład polszczyzny litewskiej. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Granice stare i nowe, 2014 m. gegužes 12–13 d., Slavistikos institutas, Varšuva.

11. Pranešimas Lietuvių folkloro rinkėjų Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio–Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos. – Tarptautinė konferencija „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų–lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai”, 2013 m. lapkričio 8–9 d., VU, Vilnius.

12. Pranešimas  Sirvydo „Punktų sakymų“ biblinės citatos lenkų kalba. –  Mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“, 2013 m. spalio 4 d., LLTI, Vilnius.

13. Pranešimas O mechanizmach oddziaływań obcych na gwary polskie na Litwie (na przykładzie regionu ignalińskiego). – Tarptautinės konferencijos „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“, vykusios 2013 m. rugsėjo 26–27 dd.. M. Riomerio universitete, tezės, 69–70.

14. Pranešimas  K. Sirvydo „Punktų sakymų“ lenkų kalba. – Mokslinis seminarasDaugiakalbystė praeities ir dabarties Lietuvoje.  Lietuvos mokslų akademija ir LKI, Vilnius, 2012 m. balandžio 19 d.

15. Plenarinis pranešimasTożsamość na pograniczu – przykład K. Szyrwida. – Tarptautinė mokslinė konferencija Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. Slavistikos institutas LMA, Varšuva, 2012 balandžio 23–24.

16. Pranešimas O tekście polskim kazań K. Szyrwida. – Tarptautinė mokslinė konferencija  K. Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas. LKI, Vilnius,  2012 gegužės 10–11 d.

17. Pranešimas Wspόłczesna sytuacja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu (kartu su D. Mikulėnienė). – Tarptautinė mokslinė konferencija Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro? LMA,Varšuva, 2012 m. spalio 18–19.

18. Pranešimas Wspόłczesne badania gwar polskich na Litwie: aspekt geolingwistyczny. – Dialektologinės komisijos prie Tarptautinio slavistikos komiteto  mokslinė konferencija Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях, Lvovas, 2012 m. spalio 4–5 d.

19. Pranešimas Geolingvistiniai tyrinėjimai Lietuvoje ir lenkų tarmės – Tarptautinė mokslinė konferencija Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje,  VU Kauno humanitarinis fakultetas ir LKI, 2012 m. gruodžio 6–7 d.

20. Pranešimas Polska wyspa językowa w okolicy Merecza. –   Tarptautinė mokslinė konferencija  Polskie dziedzictwo językowe na Kresach. W 20–lecie badań Profesora Janusza Riegera nad polszczyzną kresową. Slavistikos institutas, LMA, Varšuva, 2011 spalio 20–21.

21. Plenarinis pranešimas O zmianach w topografii gwar polskich na Litwie. –  VI Dialektologinės komisijos prie Tarptautinio slavistikos komiteto  mokslinė konferencija Gwary dziś: Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, Adomo Mickevičiaus Universitetas, Poznanė; Obžicko 2010 gegužės 12–15.

22. Pranešimas O języku magicznych rytuałόw słownych w warunkach wielojęzyczności. – Tarptautinė mokslinė konferencija Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka. Slavistikos institutas LMA, Varšuva, 2010 kovo 23–24.

23. Pranešimas (su Z. Sawaniewska–Mochowa) Lietuvių kalbos skoliniai buvusios LDK šiaurinio regiono lenkų kalboje (gramatinis, semantinis ir etnolingvistinis aspektas). – XI Pasaulinis baltistų kongresas:  Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis. Latvijos universitetas ir Latvių kalbos institutas,  Ryga, 2010 rugsėjo 27–30.

24. Pranešimas Zasięgi tematyczne zapożyczeń litewskich w polszczyźnie gwarowej. – Tarptautinė mokslinė konferencija Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Millenium Litwy 1009–2009. Bydgošč–Ostromecko, 2009 lapkričio 14–16.

25. Pranešimas  Dvikalbio teminio didaktinio žodyno rengimo principai. –  Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija: Jono Kruopo 100–osioms gimimo metinėms. LKI, Vilnius, 2008 m. balandžio 23–25 dd.

26. Pranešimas O strukturze zapożyczeń z języka litewskiego w gwarach polskich na Litwie. – Tarptautinė mokslinė konferencija Tėvynių europietiškumas: lietuvių–lenkų kalbiniai, kultūriniai ir literatūriniai ryšiai. VU, Polonistikos centras, Vilnius 2008 m. spalio 23 – 24 dd.

27. Pranešimas Z zagadnień leksyki na pograniczu polsko–litewskim. –  V Tarptautinė mokslinė dialektologinė konferencijaGwary dziś: Konteksty dialektologii. Adomo Mickevičiaus Universitetas, Poznanė; Obžicko 2007 balandžio13–15 dd.

28. Pranešimas  Kalba ir savimonė. – Tarptautinė mokslinė konferencijaTapatybė kultūrų sankirtoje (literatūrinis, lingvistinis ir edukologinis aspektai). Vilniaus pedagoginis universitetas, Filologijos fakultetas, Lenkų filologijos ir didaktikos katedra. Vilnius, 2007 spalio10–12 dd.

MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI

1.  Rutkovska Kristina (2016), Lietuvos lenkų tarmių vadovas elektroninėje erdvėje, Gimtoji kalba, nr. 11, 16–18.

2.  Rutkowska Krystyna (2015),  Nowe sposoby opracowania pruskiego dziedzictwa językowego przez bałtystów litewskich. =  New ways to develop the linguistic heritage of Prussia by Lithuanian Baltists. –  Acta Baltico–Slavica 39, 288–290.

3. Rutkowska Krystyna (2015),   Wszystkie gwary są piękne. = All dialects are beautiful. – Acta Baltico–Slavica 39, 291–293.

4. Rutkovska Kristina (2013), Mečislovo Davainio–Silvestraičio bendradarbiavimas su lenkų kalbininku ir tautosakos rinkėju Janu Karlovičiumi, Gimtoji kalba, nr. 9, 28–31.

5. Rutkowska Krystyna (2011), Jano Karlovičiaus nuoplenai lietuvių kalbai ir folklorui, Naujoji Romuva, nr. 3, 2–6.

6. Rutkowska Krystyna (2009), Język polski w rejonie orańskim. = Lenkų kalba Varėnos apylinkėse. –  Magazyn Wileński, nr 12, 27–30.