Title

Teresa Dalecka - VU Polonistikos centro lektorė, literatūros istorikė, humanitarinių mokslų daktarė. Baigė Varšuvos universitetą. Nuo 1997 metų dirba Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedroje (nuo 2007 metų – Polonistikos centras). 2002 m. gavo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. Knygos Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939 (Vilniaus polonistikos istorija 1919-1939, Krokuva 2003) autorė. Publikuoja mokslinius straipsnius Lietuvoje ir užsienyje. Parašė literatūros vadovėlius, skirtus vidurinių mokyklų mokiniams. Lietuvių literatūros vertėja į lenkų kalbą.

Stažavo Lenkijos Mokslų Akademijos Literatūrinių tyrimų institute. Dalyvauja ERASMUS akademinių mainų programoje (Varšuvos, Lodzės, Katovicų, Kielcų universitetai). 

Dėstomi dalykai: XX a. lenkų literatūros istorija, retorika, dalykinė lenkų kalba, lenkų kalba.

Moksliniai interesai:XX a. lenkų literatūra, Vilniaus literatūrinis gyvenimas tarpukario laikotarpyje, lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai, lenkų literatūros recepcija Lietuvoje.

el. paštas:teresa.dalecka@flf.vu.lt

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

 • Projekto „Žodyno „Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas“straipsnių sudarymas“ (2003 – 2005),dalyvė
 • Projekto “CULPOLANG – An Integrated Multimedia Study Solution to Learning of Polish Language and Culture”. Koordinatorius – Fundacja Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego(2004-2007),dalyvė
 • Projekto Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas (2007-2009), dalyvė

 

PUBLIKACIJOS

Monografija:

 • Dzieje polonistyki Wileńskiej 1919-1939, Kraków: T-wo naukowe Societas Vistulana, 2003 (ISDN 83-88385-23-2)

Enciklopediniai leidiniai:

 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. T. III: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy.  Bydgoszcz 2005 (ISBN 83-87865-52-4)
 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. T. II: Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r. Bydgoszcz 2004 (ISBN 83-87865-52-4)

Straipsniai:

 • Pokłosie spotkań poetyckich twórców Wilna i Krakowa. Tėvynių europietiškumas: lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, 2009, 210-215 (ISBN 978-9955-33-506-1)
 • Próba „odczytania" Wilna (na podstawie powieści Ričardasa Gavelisa „Wileński poker"). Acta litteraria comparativa. 2009, vol. 4. 206-215 (ISSN 1822-5608)
 • Żagaryści na uniwersytecie Stefana Batorego. Żagary: środowisko kulturowe grupy literackiej / pod redakcją Tadeusz Bujnickiego, Krzysztofa Biedrzyckiego, Jarosława Fazana.  Kraków2009, 53-63 (ISBN 9788324209156)
 • Literatura polska po litewsku a literatura litewska po polsku (1991-2006). Acta historica Universitatis Klaipedensis. 16, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: politinė istorija, politologija, filologija. 2008, T. 16. 225-230 (ISSN 1392-4095)
 • Kierunki badań na polonistyce Wileńskiej: tradycja a nowoczesność. Almanac of the Institute of comparative studies. vol. 7, iss. 1: Poland and Baltics in culture dialogue.  2007 33-41 (ISBN 9789984143606)
 • Kłopoty z tożsamością, Tygiel Kultury Nr 4-6 2006, Łódź, 205-209 (ISDN 1425-8587)
 • Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu: casus przekładów. Literatura polska w świecie: zagadnienia recepcji i odbioru.  Katowice: GNOME, 2005, 75-81 (ISBN 83-87819-74-3)
 • Dvaro vizija XX a. lenkų literaturowe. Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė-XX a. pirma pusė. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, 119-127 (ISBN 9955-9650-5-3).
 • Poezja na łamach wileńskich pism literackich i kulturalnych. Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940: studia. Kraków 2003, 9-20 (ISBN 83-242-0077-0)
 • Polityczne konflikty i spory na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zagadnienia naukoznawstwa. 2001, vol. 3-4, 467-480 (ISSN 0044-1619)
 • Apie autorių. Konwicki. Tadeusz. Mažoji apokalipsė: romanas. . Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001, 268-271 (ISBN 9986-39-170-9)

Vetrtimai:

 • Internetinės svetainės skirtos Doboszynskių šeimai vertimas www.doboszynski.com
   
 • V. Braziūnas, eileraščiai. Dekada literacka Kraków 2005, nr 2, 50-52 (ISSN 0867-4094)
   
 • R. Miknys, Litwa i Polska na przestrzeni dziejów. Litwa: zarys wiedzy o kraju.  Vilnius, 2005, 76-82 (ISBN 9955-508-15-9)
   
 • J. Aničas, 100-lecie odrodzenia prasy Litewskiej: Bracia Vileišisowie, Znad Wilii: kwartalnik.  2004, nr 3(19), 42-64, (ISSN 1392-9712)
   
 • J. Ivanauskaitė, Czarownica i deszcz. Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, 258-272 (ISBN 83-05-13179-3)
   
 • J. Skablauskaitė,  Natrętna melodia. Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych.  Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, 220-226 (ISBN 83-05-13179-3)


Žodynai:

Wielki słownik polsko-litewski: žodyno straipsnių sudarytojai: Teresa Dalecka, Miroslaw Davlevič, Kinga Geben, Regina Jakubėnas, Beata Piasecka, Kristina Rutkowska, Viktorija Ušinskienė, Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2005