Title

Miroslav  Davlevič – humanitarinių mokslų daktaras, docentas, Polonistikos centro vedėjas.

Vroclavo universiteto (Lenkija) absolventas. 1999 m. Varšuvos universitete apgynė daktaro disertaciją iš sociolingvistikos. 2007-2012 m. ėjo Polonistikos centro vedėjo pareigas.

 

Dėstomi dalykai: šiuolaikinė lenkų kalba (morfologija, leksikologija, lenkų kalbos stilistika, lenkų kalbos kultūra), lenkų kalbos dėstymo metodika.

Moksliniai interesai susiję su susociolingvistika, šiuolaikinės lenkų kalbos gramatika ir leksikologija, ypač – su socialine ir teritorine šiuolaikinės lenkų kalbos diferenciacija bei lenkų kalbos Lietuvoje pokyčiais.

El. paštas: miroslav.davlevic@flf.vu.lt

Dalyvavimas projektuose:

 

2006 m. – 2007 m.„LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija, praktika“. Vilniaus universitetas, projekto koordinatorė doc. dr. Viktorija Ušinskienė

2003 m. – 2005 m.Žodyno Wielki słownik polsko-litewski//Didysis lenkų-lietuviųžodynasstraipsnių sudarymas, koordinatoriai: doc. dr. Miroslav Davlevič, mgr. Beata Piasecka.

1997 m. – 2000 m.Istorijos ir kultūros dokumentų skaitmeninis archyvas. Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos Rankraščių skyriaus pergamentų kolekcija“, projektokoordinatorė doc. dr. Viktorija Ušinskienė.

 

Publikacijos:

Monografija:

“Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Warszawa 2000, s.156. (“Vilniaus lenkų kilmės jaunimo socialinio dialekto leksika, Varšuva 2000, P.156.), ISBN 83-7151-334-8.

Žodynas:

•“Wielki słownik polsko-litewski//Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas” (raidė A), red. kolegija: M.Davlevič (koordinatorius), B.Piasecka, R.Šepetytė, J.Zabarskaitė,  Vilnius-Varšuva 2005, ISBN 83-89913-13-5; ISBN 9986-668-66-2.

Enciklopedijos:straipsnis „Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego“ [in] Wileńska Encyklopedia 1939 – 2005, red. M. Jackiewicz, Varšuva 2007, P. 249 – 251, ISBN 978-83-89913-95.

Straipsniai:

“Nazwy części ciała w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”, [w:] Słowa w różnych kontekstach, red. St.Dubisz, Varšuva 1998, P. 213-236, ISBN 83-7151-255-4.

“Świadomość językowa młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na postawie badań ankietowych)”, [w:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” Warszawa 16-18 października 1997 roku, red. J.Porayski-Pomsta, Varšuva 1999, P. 73-80, ISBN 83-7151-266-X.

“Neologizmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”, “Poradnik Językowy”, Varšuva 1999, nr.  5-6, P. 45-53, ISSN 0551-5343.

Современное состояние и перспективы кафедры польской филологии Вильнюсского университетa”,  Научно-методический совещание-семинар преподавателей славянских языков. Светлогорск, 13-14 октября 2000 г. Информационные и научные материалы, Калининград 2001, P. 27-28.

•”Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego” [w:] Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa, 4-6 września 1998 roku (wybór materiałów)”,  pod red. naukową St.Dubisza, A.Nowickiej-Jeżowej, J.Święcha,  Varšuva  2001, P. 187, ISBN 83-87608-92-0.

•“II Kongres Polonistyki Zagranicznej (Gdańsk,  29-30 czerwca 2001 r.)”, (kartu su V.Usinskiene), Kalbotyra 50 (2), Slavistica Vilnensis, Vilniaus universitetо leidykla 2001, P. 239-244, ISSN 1392-1517.

•“Kilka uwag o wpływach  języka rosyjskiego na słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”,Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, Выпуск 8, Лексикология и лексикография (русско-славянский цикл), часть 2,  11-16 марта 2002 г., Санкт-Петербург, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Р. 3-8.

•''Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Dzięsieć lat doświadczeń pracy naukowo-dydaktycznej''[in] XLV Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie/Polish Society of Arts and Sciences Abroad, Rok 2001/2002, Londonas 2003, P. 165-173, ISBN 1 870027 426.

•''Z praktyki nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wileńskim/On Practice of Teaching Polish as Foreign Language at Vilnius University'', Best practices of teaching less widely-used languages in multicultural and multinational Europe, 23-25 September 2004, Vilnius, Materials of the conference, Vilnius 2004, P. 96-97, ISBN 9986-668-60-3.

•''Słownictwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie (na podstawie badań ankietowych)'', ''Poradnik Językowy'' Varšuva 2005,  nr.  1, P. 10-26, ISSN 0551-5343.

•''Ekspansja  ''eurosłownictwa'' na łamach prasy polskiej na Litwie'', „Poradnik Językowy” Varšuva 2005, nr. 6, P. 25-35, ISSN 0551-5343.

“Vidurio ir Rytų Europos šalių politinių ir socialinių sąvokų žodyno tikslai i metodiniai principai“[in] Parlamento studijos. Mokslo darbai, Vilnius 2005, nr. 5, P. 151 – 158, ISSN 1648-9896.

„Lituanizmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie“ [in] Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėda 2006, P. 45 – 46, ISBN 9955-18-121-4.

„Ewolucja polskiego słownictwa, dotyczącego pojęć politycznych i społecznych na Litwie w latach 1990-2005“, [in] Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S.Dubisz, J.Porayski-Pomsta, E.Sękowska, Varšuva 2007, P. 150-171, ISBN 978-83-7151-773-0.

•„O sposobach tworzenia okazjonalizmów słowotwórczych z zakresu leksyki społeczno-politycznej w prasie polskiej na Litwie“ [in]  „Poradnik Językowy“, Varšuva 2007, ISSN 0551-5343.

• „Dictionary of political and social terms of the countries of Central and Eastern Europe“ – Aims and methodical principles“ [in] Skriftserien, Ivar Aasen – instituttet, Norge.

•„Metaforyzacja nazw własnych w polskiej publicystyce społeczno – politycznej na Litwie” [in] „Prace Filologiczne”, Varšuva 2007, t. 52,ISSN 0138-0567.

”Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie”[in] Tożsamość na styku kultur, Vilnius 2008, P. 230-238, ISBN 978-9955-20-375-9. Taip pat: „Poradnik Językowy” Varšuva 2010, nr. 1, P. 33-41, ISSN 0551-5343.

•”Dzieje i współczesność polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Wspólpraca z zagranicą” [In] Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, Vilnius 2009, P. 325-335, ISBN 978-9955-33-506-1.