Title

Irena Fedorovič– literatūrologė, VU Polonistikos centro lektorė. Baigė Vroclavo universitetą (Lenkija). 2002 m. Lenkijos Mokslų akademijos Literatūros tyrinėjimų institute Varšuvoje apgynė daktaro disertaciją Czesław Jankowski (1857-1929) w życiu literacko- kulturalnym Wilna lat 1905-1929 (Czesław Jankowski Vilniaus literatūriniame ir kultūriniame gyvenime 1905-1929 metais). Autorė išleistos 2005 m. Krokuvoje monografijos apie Cz. Jankowskį bei apie 30 mokslinių straipsnių, jų tema – XIX i XX a. pr. lenkų literatūros  istorija bei Vilniaus kultūrinis ir literatūrinis gyvenimas. Stažavosi Jogailaličių universitete, Varšuvos universitete bei Lenkijos Mokslų akademijos Literatūros tyrinėjimų institute Varšuvoje. 2004 m. tapo VU Rektoriaus premijos laureate.

Elektroninis adresas: Irena.Fedorovic@flf.vu.lt

Moksliniai interesai: lenkų literatūros istorija (XIX a. – XX a. pr.), lietuvių-lenkų literatūriniai ryšiai, lenkų tautosaka.

Dėstomi dalykai:lenkų literatūros istorija (XIX a. – XX a. pr.), šiuolaikinė lenkų kalba, grožinio teksto analizė, redagavimo pagrindai.

Dalyvavo projektuose:

(2012-2013) Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas (Lietuvos mokslo taryba VAT-36/2012, projekto vadovas Miroslav Davlevič, VU).

(2011) Knygos „Mykolo Brenšteino archeologinių senienų inventoriaus studia: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos” parengimas(Lietuvos istorijos institutas, Kultūros rėmimo fondas, KRF-S-6692011.06.20, projekto vadovė Rasa Banytė).

(2009-2010) Lenkų literatūros kritikos žodynas 1764-1918 (projekto vadovė prof. habil. dr. Grażyna Borkowska, LMA Literatūros tyrinėjimų institutas, Varšuva).

(2007-2009) Specializoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas (projekto vadovė Beata Piasecka, VU).

(2006) LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija, praktika (projekto vadovė dr. Viktorija Ušinskienė, VU).

(2004) Paribio kultūros enciklopedijos rengimas (projekto vadovas prof. habil. dr. Tadeusz Bujnicki, Jogailaičių universitetas, Krokuva, Lenkija).

(2003-2004) Vilniaus krašto enciklopedija. Vilniaus krašto literatūra nuo XVI a. iki 1945 m. (projekto vadovas prof. habil. dr. M. Jackiewicz, Bydgoszcz, Lenkija).

 

Publikacijos

I. Monografija

W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929, Collegium Columbinum, Kraków 2005, p. 305, ISBN 83-87553-83-2.

II. Mokomoji priemonė

Antologia literatury polskiej dla klasy XI.Część II. Romantyzm – pozytywizm, Gera idėja, Vilnius 2005.

III.             Moksliniai straipsniai recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose

1. „Pieśni Wileńszczyzny” Jana Mincewicza. Literatura Ludowa, 1993, nr. 1, p. 57-60 [recenzija].

2. Wilno w listach Stanisława Moniuszki. Literatûra, 1995, nr 35 (2), VU leidykla, p. 178-187.

3. O. S. Czarnik, Ideowe i artystyczne wybory „Robotnika” w latach 1918-1939. Pamiętnik Literacki, 1999, nr. 1, p. 219-224 [recenzija].

4. W hołdzie Mickiewiczowi. O projektach uczczenia w Wilnie 50. rocznicy  śmierci Adama Mickiewicza (Na podstawie publikacji „Kuriera Litewskiego” 1905-1906). Literackie Kresy i bezkresy. Księga ofiarowana Prof. B. Padaczkowi./  Red. K. R. Łozowska i E. Tierling, Szczecin 2000, p. 49-61.

5. Rola Czesława Jankowskiego w życiu literackim Wilna.Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku./ Red. T. Bujnicki i A. Romanowski, Kraków 2000, p. 97-111.

6. Wokół losów „czeczotkowej szkatułki” Czesława Jankowskiego. Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. / Red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, p. 381-391.

7. Literatki litewskie z przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans, Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury./ Red. G. Borkowska i L. Sikorska, Warszawa 2000, p. 159-174.

8. A. Romanowski, Młoda Polska wileńska, Pamiętnik Literacki, 2001, nr. 2, p. 185-193 [recenzija].

9. Z Litwina - trubadur prowansalski. O poezji Czesława JankowskiegoPozytywizm. Języki epoki./ Red. G. Borkowska i J. Maciejewski, Warszawa 2001, p. 223-234.

10. „Z dnia na dzień” – dziennik z początków okupacji Czesława Jankowskiego, w: Czytanie modernizmu. Studia. / Red. M. Olszewska i G. Bąbiak, Warszawa 2004, p. 347-366.

11.Ji tiesė Vilniuje takus Varšuvos Redutai..., Menotyra, nr. 4 (41), 2005, p. 27-31.

12. Julia Wichert-Kajruksztisowa (1864-1949) – zapomniana poetka i tłumaczka, Baltijios regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologia, filologia, Acta Historia Universitatis Klaipedensis, Klaipėda 2008, p. 189-199.

13. Czesław Jankowski: Litwin-Polak-Europejczyk, Wilno literackie na styku kultur./ Red. T. Bujnicki i K. Zajas, Kraków 2007, p. 235-247.

14. Tożsamość wileńska w świetle satyry (na podstawie gazetki satyryczno-humorystycznej „Plotka Wileńska” z lat 1906-1908), Tożsamość na styku kultur./ Red. I. Masojć i R. Naruniec, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 359-371.

15. Z dziejów tradycji kabaretowych w Wilnie w stulecie „Achu”, Vilnius: kultūrinė literatūrinė refleksija, Mokslo darbai. Acta litteraria comaparativa, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 63-79.

16. Śmiech jako broń zniewolonych. O wileńskiej prasie humorystycznej z lat 1907-1909, Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe./ Red. M. Dawlewicz, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 130-145.

17. „Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna”, czyli o „Weselu” w Wilnie przed stu laty, Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej/ Red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009, p. 327-340.

18. „Pieśń przerwana” Elizy Orzeszkowej – prześliczna sielanka pozytywistyczna, Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej / Red. I. Wiśniewska, B.K. Obsulewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, p. 55-72.

19. Głos Polki w kwestii konfliktów polsko-litewskich na początku XX wieku. Listy Stefanii Jabłońskiej do Liudasa Giry z lat 1909-1914, Tożsamość na styku kultur, 2. t./ Red. I. Masoit, H. Sokołowska, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, p. 329-341.

20. Lauda w twórczości Czesława Miłosza, W kręgu idei Miłoszowskich, / Red. T. Dalecka, M. Dawlewicz, Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 138-154.

21. Dyskusje na temat pomnika Adama Mickiewicza na łamach prasy wileńskiej z lat 1925-1927, Kalbotyra 56 (2), Slavistica Vilnensis, 2011, p. 149-156.

22. Uczeń – wobec „sternika duchami napełnionej łodz”. Czesława Jankowskiego odkrywanie tajemnic życia i twórczości Juliusza Słowackiego, Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety / Red. Ewa Grzęda, Marian Ursel, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2012, p. 241-255.

23. Sekrety popularności „Nizin” Elizy Orzeszkowej na Litwie, w: Sekrety Orzeszkowej, / Red. G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, p. 81-93.

24. Korespondencja Jana Karłowicza z polskimi i litewskimi literatami oraz działaczami społecznymi, „Kalbotyra. Slavistika Vilnensis”, 2012, p.  197-210.

25. „Są dwa pola, na których możemy się spotykać – Litwa i poezja…”. Listy Stefanii Jabłońskiej do Liudasa Giry z lat 1909-1914, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900-1914, / Red. A. Lapinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius 2012, p. 94-105.

26. Listy z podróży, czyli „listy o Adamie” Antoniego Edwarda Odyńca, „Colloquia Litterria. Półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, 2012, nr. 2, p. 161-183.

27. Dyskusje wokół projektu pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie na łamach prasy wileńskiej z lat 1925-1927, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio FF Philologiae, vol. XXX, 1, 2012, p. 69-81.

28. Szkolnictwo polskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie w XIX i na początku XX wieku, w: Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury, / Red. A. Burzyńska-Kamieniecka, M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław 2013, p. 17-29.

29. Michał Eustachy Brensztejn – patriota polski czy litewski? Rozważania o tożsamości w świetle materiałów archiwalnych, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców  Polaków Litwy, R. 2011/ 2012, T. 10/ 11, Wilno 2013, p. 27-46.

30. Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla, Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, 2013 (II), t. 15, nr. 2, p. 30-38.

IV.             Kiti moksliniai straipsniai

1.Działalność kulturalna Czesława Jankowskiego, Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900-1940, Lietuviøliteratûros ir tautosakos institutas, Vilnius 1998, p. 51-59.

2. Z dziejów polskich inicjatyw społeczno-kulturalnych w Wilnie na początku XX wieku, Vilniaus kultûrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Lietuviøliteratûros ir tautosakos institutas, Vilnius  2001, p. 152-165.

3. Czesława Jankowskiego „Przechadzki po Wilnie”, Znad Wilii, nr. 2, 2004, p. 135-143.

4. Emma Jeleńska-Dmochowska - „patriotka bez lęku i skazy”, Vilniaus kultūrinis gyvenimas: motėrų  indėlis 1900-1945, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius  2005, p. 46-63.

5. Julia Wichert-Kajruksztisowa (1864-1949) – zapomniana poetka i tłumaczka, Baltijios regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Tezės, Klaipėda, 2006, p. 52-54.

6.      Pokłosie filomackie w międzywojennym Wilnie: „Wiwlasy” Edwarda Walewskiego (1926) oraz gazetka „Filomatka” (1929), Adomas Mickevičius XXI amžiuje, Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius universiteto leidykla, 2008, p. 57-60.

7.      „Listy z podróży”  Adama Edwarda Odyńca, czyli „listy o Adamie”, Regiony i Pogranicza, Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,2011, nr. 4, p. 59-71.

8.       Prof. Leon Borowski (1784-1846) – „nauczyciel poetów romantycznej szkoły wileńskiej”, w: Literatūriniai trečiadieniai  2011 metai/ Środy literackie 2011 rok, Vilnius 2012, p. 56-64.

9.       „Živilė” ir „Gražina” – du istoriniai kūriniai apie lietuvių moterų heroiškumą/ „Żywila” i „Grażyna” A. Mickiewicza – dwa utwory historyczne o bohaterskich Litwinkach, w: Adomo Mickevičiaus poemos „Gražina” interpretacijos XXI amžiuje. Tarptautinės konferencijos medžiaga / Interpretacje poematu Adama Mickiewicza „Grażyna” w XXI wieku. Materiał konferencji międzynarodowej,  red. M. Prokopčik, I. Fedorovič, R. Šalna, Vilnius 2012, p. 25-28 / s. 29-32.

.V.  Enciklopediniai leidiniai

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. II. Literatura od XVI w. do 1945 r. Sud. M. Jackiewicz, Biblioteka Wileńskich Rozmaitości, Seria B, nr. 53, Bydgoszcz 2004.

Stanisława Szadurska, w: Polski Słownik Biograficzny, T. 46/3, z. 190 Syska Józef-Szafraniec Sykstus, 2009, p. 381.

Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bubnicki, J.S. Ossowski, Warszawa 2011 [Czesław Jankowski – p. 167-169; Michał Romer – p. 361-364; Ferdynand Ruszczyc – p. 373-375; Zofia Trzeszczkowska – p. 430-431; Żmudź – p. 499-506].

VI.             Vertimai iš lietuvių kalbos

1.      Antylegenda Władysława Jagiełły, Alvydas Nikžentaitis, Witold i Jagiełło. Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, p. 37-67.

2.      Laima Laučkaitė, Siedemnaście spotkań w Wilnie, Alma litera, Vilnius 2005.

3.      Muzeum Dziedzictwa Sakralnego. Przewodnik, Bažnytinio  paveldo muziejus, 2009 [kartu su R. Jakubënas].

4.      Zarys dziejów Uniwersytetu Wileńskiego[streszczenie], w: Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto bruožai: kolektivinė monografija, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2010, s. 979-1001.

5.      Nastazja Keršytė, Upamiętnienie Adama Mickiewicza w ekspozycjach muzealnych na Litwie (do drugiej połowy XX wieku), 100 lat Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Materiał konferencji międzynarodowej, Vilniaus universiteto leidykla 2011, p. 13-20.

6.      J. Imbrasaitė, Typy obywateli na Litwie: zaufanie do instytucji władzy oraz formy uczestnictwa politycznego, w:  Politeja. Nr 2 (16). Studia litewskie/ Red. Katarzyna Korzeniewska, Alvydas Jokubaitis, Andrzej Pukszto, Kraków 2011, p. 309-336.

7.      Milda Ališauskienė, Religia w postkomunistycznym społeczeństwie na Litwie: miejsce, zmiany i formy funkcjonowania, w: Politeja.  Nr 2 (16). Studia litewskie/ Red. Katarzyna Korzeniewska, Alvydas Jokubaitis, Andrzej Pukszto, Kraków 2011, p. 353-368.  

8.      Cmentarz Bernardyński w Wilnie, 1810-2010, Versus aureus, Vilnius 2013 [kartu su E. Piurko ir R. Jakubėnas].          

VII.          Redagavimo darbai

1.      Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui – 100 metų Tarptautinės konferencijos medžiaga. 100 lat Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Materiał konferencji międzynarodowej, Vilniaus universiteto leidykla 2011.

2.      Literatūriniai trečiadieniai  2011 metai/ Środy literackie 2011 rok, Vilnius 2012.

3.      Adomo Mickevičiaus poemos „Gražina” interpretacijos XXI amžiuje. Tarptautinės konferencijos medžiaga/ Interpretacje poematu Adama Mickiewicza „Grażyna” w XXI wieku. Materiał konferencji międzynarodowej,  red. M. Prokopčik, I. Fedorovič, R. Šalna, Vilniaus universiteto leidykla 2013.