Title


Lenkų filologijos programos tikslus ir uždavinius, be kita ko, sąlygoja eurointegracija, sparčiai plėtojami ryšiai su kaimyninėmis šalimis, kintantys visuomenės poreikiai, gilesnis, modernesnis žvilgsnis į tautos ir valstybės kultūros formavimąsi bei plėtrą.

Programa buvo suformuota, pasirėmus lietuvių, užsienio filologijų ir lenkų filologijos programų pavyzdžiais (tiek Lietuvos, tiek Lenkijos universitetinių studijų patirtimi), visų pirma atsižvelgiant į dabartinius šalies poreikius, klausytojų reikmes bei polonistikos, kaip mokslo disciplinos, turiningumą, plėtrą ir specifiką.

Programa apima tik I-ąją, bakalauro pakopą.

Realizavus programą, absolventai gauna lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Gali:
• mokyti lenkų kalbos ir literatūros,
• dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, redakcijose,
• dirbti vertėjo darbą,
• dirbti mokslo institucijose, tarptautinio bendradarbiavimo baruose.

Uždaviniai:
• pateikti visavertį polonistikos žinių ir gebėjimų sisteminį kompleksą;
• išmokyti laisvai operuoti lenkų kalba – tiek šnekamosios kalbos lygiu, tiek abstrakčioje-mokslinėje plotmėje;
• suteikti platų bendrąjį universitetinį išsilavinimą;
• sukurti optimalias sąlygas įgyti naujausiais mokslo pasiekimais grindžiamas išsamias, specialiąsias  lenkų filologijos žinias;
• išugdyti studentų gebėjimus dirbti profesinį ir mokslo tiriamąjį darbą

Studijų programos privalomųjų dalykų tarpe svarbią vietą užima įžanginio pobūdžio disciplinos – kalbotyros įvadas, literatūros teorijos įvadas ir visuotinės literatūros  įvadas. Taip pat didelę reikšmę tiek lenkų, tiek kitų filologijų studentų lavinimui turi antikinė literatūra  ir  lotynų kalba, atsižvelgiant į jų poveikį Europos kultūros vystymuisi.

Trečiame kurse studentai turi metinį antrosios slavų kalbos kursą, kuris plečia jų filologinę kompetenciją.

Teorinio šiuolaikinės lenkų kalbos kurso sudėtinės dalys grindžiamos kiekvieno kalbos lygmens – fonetikos ir fonologijos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos – nuodugniu studijavimu. Literatūros istorijos kursas numato pagrindinių lenkų literatūros raidos etapų (senosios literatūros, romantizmo, pozityvizmo, modernizmo, XX a. literatūros) nagrinėjimą.

Labai svarbus yra  Lenkijos civilizacijos bruožų kursas, kurio metu studentai susipažįsta su Lenkijos kultūra, papročiais, istorija, geografija, politika. Tarp kitų pasirenkamųjų dalykų:lenkų kalbos ir literatūros mokymo metodika, vertimo pradmenys, redagavimo pagrindai, grožinio teksto analizė, lietuvių-lenkų literatūrų ryšiai ir kt.

Taigi programos studentai turi puikią galimybę specializuotis, orientuojantis į  individualias preferencijas, gebėjimus ir rinkos poreikius. Tam tikrą filologinę specializaciją – kalbos ar literatūros – galima pasirinkti nuo III kurso renkantis kursinių, o vėliau bakalauro darbų temas, taip pat dalyvaujant kalbotyros arba literatūros seminarų užsiėmimuose, kurių metu formuojami pradiniai mokslinio darbo įgūdžiai.

Laisvuosius dalykus siūlo ne tik filologijos, bet ir kitų fakultetų bei centrų dėstytojai. Tai disciplinos, skirtos žmogui, siekiančiam įgyti platų universitetinį išsilavinimą.

Pagrindinės studentų atsiskaitymo formos yra egzaminai ir įskaitos. Egzaminai (ne daugiau kaip 5 per vieną sesiją) laikomi po kiekvieno semestro.

Studijų procese taikomos interaktyvios mokymo metodikos (pvz. audiovizualinė), taip pat  mokslinio tyrimo (sinchroninio bei diachroninio) metodai, lenkų kalbos praktinio kurso metu – sugestopedijos bei relaksopedijos metodikų elementai.  Kaip naujausios studijų formos (pvz. distancinio mokymo) vis plačiau yra naudojamas Internetas.

Įgytas žinias studentai turi galimybę pritaikyti mokomosios praktikos (pedagoginės, bibliotekinės, vertėjo ar redagavimo) metu. 8 semestre, baigdami pagrindinių studijų programą, studentai gina bakalauro darbą, tuo būdu demonstruodami įgytus pradinius mokslinio tyrimo įgūdžius pasirinktoje srityje: literatūros ar kalbotyros. Tokiu būdu visos studijų programos dalys yra nuosekliai susijusios ir tarnauja vienam tikslui: suteikti mūsų studentams lenkų filologijos bakalauro kvalifikaciją bei paruošti juos antros pakopos (magistrantūros, profesinėms) studijoms.