Title

Prof. dr Krystyna Rutkowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (Wydział Slawistyki), obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu etnolingwistyki porównawczej.We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzi badania gwar polskich na Litwie, organizując co roku obozy dialektologiczne na różnych obszarach gwarowych. Od 2008 roku jest członkiem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Pracuje na uniwersytecie od 1986 roku, w  Katedrze Polonistyki (Centrum Polonistycznym ) od 1994 roku.

Obszar badań naukowych:

 •  językoznawstwo słowiańskie i bałtyckie
 • dialektologia, socjolingwistyka, etnolingwistyka
 • wielojęzyczność w aspekcie diachronicznym i synchronicznym
 • piśmiennictwo religijne i biblistyka

PUBLIKACJE

Monografia

 1. „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku, Vilnius: LKI, 2016, s. 232.

     Książki współautorskie

 1. Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia - sytuacja socjolingwistyczna - cechy językowe - teksty(współautorzy: H. Karaś, K. Geben, V. Ušinskienė), Warszawa: Elipsa, 2001, s. 289 - 325, 377 - 392, 433 - 501.
 2. Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie(współautorzy: J. Rieger, I. Masojć), Warszawa: DiG, 2006, s. 453.

 

Opracowania tekstologiczne

 1. „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida. Zasady edycji, indeksy, źródła, opracowały V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska, 2016, Vilnius: LKI, 252 s.
 2. Konstanty  Szyrwid. Punkty kazań od Adwentu do Postu. Wydanie krytyczne, opracowały  V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska2015, Vilnius: LKI, 824 s.
 3. Konstanty Szyrwid. Punkty kazań na Wielki Post. Wydanie krytyczne, opracowały  V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska2015, Vilnius: LKI,  556 s.

Artykuły (w wyborze, ogółem ponad 80 publikacji)

 1. Rutkovska Kristina, Bogdzevič Monika (2016) Kognitywny obraz Żmudzina w języku polskim i litewskim. Slavistica Vilnensis 61, 107-130.
 2. Rutkovska Kristina (2015), Koncept DOMU (NAMAI) w języku i kulturze litewskiej.  Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, t. I. DOM, Lublin: UMCS.
 3. Rutkovska Kristina, Pacino Alina (2015), Lenkų kalba Semeliškių apylinkėse: leksikos ypatumai.  „Slavistica Vilnensis“ 60, 75-87.
 4. Rutkovska Kristina (2015), Lituanizmy w gwarach polskich pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego. Studia gwaroznawcze 2, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 155-169.
 5. Rutkovska Kristina (2015), Lenkų kalbos tarmės Lietuvoje: stratifikacija ir funkcionavimas.  Tarmės - Europos tautų kultūros paveldas = Dialects - cultural heritage of European nations : mokslo straipsnių rinkinys, parengė: Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė, Vilnius: MRU, 127-141.
 6. Rutkovska Kristina (2015), O języku, dawnych czasach i obrzędach w okolicach Mejkszt na Litwie. „Acta Baltico-Slavica 39, 198-218.
 7. Rutkovska Kristina (2014), Z historii badań nad folklorem litewskim na przełomie wieku XIX i XX: działalność Jana Karłowicza i Mieczysława Dowojny-Sylwestrowicza. Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje, Vilnius, p. 283-304.
 8. Rutkovska Kristina (2013), Interferencje litewskie i wschodniosłowiańskie w gwarach polskich na obszarze ignalińskim na Litwie. „Prace Filologiczne“, t. 64, p. 303-318.
 9. Rutkovska Kristina, Danguolė Mikulėnienė (2013), Współczesna sytuacja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu. „Acta Baltico-Slavica“, t. 37, p. 459-471.
 10. Rutkovska Kristina (2013), Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos. „Archivum Lithuanicum“, t. 15, p. 221-248.
 11. Rutkovska Kristina (2013), O tekście polskim Punktów Kazań Konstantego Szyrwida. Leksikografija ir leksikologija. D. 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, sudarė Zita Šimėnienė,  p. 206-229.
 12. Rutkovska Kristina, Sawaniewska-Mochowa Zofia (2012), Zapożyczenia litewskie dotyczące człowieka w gwarach polskich na Litwie. Aspekt semantyczny i etnolingwistyczny. „Baltistica“. VIII Priedas, XI Baltistų kongreso straipsnių rinkinys, 99-117. ISSN 0132-6503.
 13. Rutkovska Kristina (2012), Zasługi Jana Karłowicza dla języka i folkloru litewskiego. „Poradnik Językowy“, nr.5,  21-29.
 14. Rutkovska Kristina (2012), O zmianach w topografii gwar polskich na Litwie. Gwary dziś, t. 6, Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka, 155-164.
 15. Rutkovska Kristina (2011), Zapożyczenia litewskie oznaczające skłonności i stany człowieka oraz sposoby wyrażania czułości lub niechęci (na materiale gwar polskich na Litwie). „Acta Baltico-Slavica“, t. 35, 71-80.
 16. Rutkovska Kristina (2011), Język magicznych rytuałów słownych w sytuacji wielokulturowości. Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka, pod redakcją Ewy Golachowskiej, Anny Zielińskiej, Warszawa, 189-201.
 17. Rutkovska Kristina (2011), Rec: Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Parengė Ona Kažukauskaitė. Vilnius. 2010, Lietuvių kalbos institutas. 2010. 524 p. Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2011, t. 56 (2): „Slavistica Vilnensis”, 157-166.
 18. Rutkovska Kristina (2010),  Kolokacijų svarba dvikalbiam teminiam žodynui. Leksikografija ir leksikologija. D. 2, sudarė Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė, 285-294.
 19. Rutkovska Kristina (2010),O pojemności semantycznej zapożyczeń leksykalnych z języka litewskiego funkcjonujących w polszczyźnie gwarowej na Litwie. Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, pod red. J. Mędelskiej i Z. Sawaniewskiej-Mochowej, Bydgoszcz, 342-348.
 20. Rutkovska Kristina (2010):Zapożyczenia litewskie dotyczące charakteru i zachowań człowieka (na materiale gwar polskich na Litwie).  „Acta Baltico-Slavica“, t. 34, 9-25. ISSN 0065-1044.
 21. Rutkovska Kristina (2009),Zapożyczenia litewskie dotyczące wyglądu człowieka. „Acta Baltico-Slavica“, t. 33, 157-172.  
 22. Rutkovska Kristina (2009), Uwagi o lituanizmach leksykalnych w polszczyźnie gwarowej na Litwie. „Prace Bałtystyczne“, t. 4, Język, literatura, kultura,83-94.
 23. Rutkovska Kristina (2009), O zmianach formalno-semantycznych w strukturze zapożyczeń z języka litewskiego (na materiale gwar polskich na Litwie). Tėvynių europietiškumas: lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, 283-297.
 24. Rutkovska Kristina (2009), Język polski w rejonie orańskim. „Prace Filologiczne“, t. 56, 331-342.  
 25. Rutkovska Kristina (2008), Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza, „Acta Baltico-Slavica“,  t. 32, 93-102.  
 26. Rutkovska Kristina (2008), Świadomość narodowa a język ludności wiejskiej na pogranicznu polsko-białorusko-litewskim. „Prace Filologiczne“, t. 54,345-366.  
 27. Engelking Anna, Rutkovska Kristina (2008), Tożsamość na styku kultur. „Acta Baltico-Slavica“,  t. 32,   283-289.
 28. Rutkovska Kristina (2007), Z zagadnień chronologii zapożyczeń litewskich w gwarach polskich z terenu Litwy.  „Prace Filologiczne“, t. 53, 487-502.   
 29. Rutkovska Kristina (2008), Język a tożsamość na pograniczu polsko-litewskim. Tożsamość - język - rodzina: z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Warszawa, 53-68. 
 30. Rutkovska Kristina (2008), Z zagadnień leksyki na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Gwary dziś, t. 4, Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka, 189-198. 
 31. Rutkovska Kristina (2007), Cechy szczególne obrzędów ludowych na pograniczu języków i kultur. Acta historica Universitatis Klaipedensis, t. 15, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: karinė istorija, archeologija, etnologija, 215-223.
 32. Rutkovska Kristina (2006), Dawne pożyczki litewskie i ich funkcjonowanie w gwarach polskich z okolic Trok. „Acta Baltico-Slavica“, t. 30,  s. 359-371.
 33. Rutkovska Kristina (2004), Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze igalińsko-jezioroskim, [w:] Prace Filologiczne, t. XLIX , s. 427-436.  
 34. Rutkovska Kristina (2004), O jednym przypadku interferencji litewskiej w gwarach polskich na Litwie, [w:] Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius,  s. 97-104.
 35. Rutkovska Kristina (2002), Ukanie w gwarach polskich na Litwie, [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa,  s. 77-86.
 36. Rutkovska Kristina (1999), Zwyczaje, wierzenia, obrzędy na Wileńszczyźnie, [w:]  Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 2, Studia i materiały, Warszawa, s. 95-115.
 37. Rutkovska Kristina (1999), Słownictwo obrzędów zimowych na Wileńszczyźnie, [w:]  Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 2, Studia i materiały, Warszawa, s. 27-47.

 

Słowniki

 1. Tematyczny słownik polsko-litewski (współautorzy: I. Masojć, E. Patiejūnienė), Vilnius 2007.
 2. Wielki słownik polsko-litewski  (autorzy artykułów: Teresa Dalecka, Miroslaw Davlevič, Kinga Geben, Regina Jakubėnas, Beata Piasecka, Kristina Rutkowska, Viktorija Ušinskienė), Vilnius 2005.

 

Wydanie tekstόw źrόdłowych, redagowanie

 1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės = Lithuanian verbal healing charms, sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė, Vilnius 2009. ISBN 9789955698944. (X skyrius: Lenkų užkalbėjimai. Iš lietuvių tautosakos rankraštyno, redagavo Kristina Rutkovska, p. 611-665). 
 2. Neris: 2007 metų ekspedicija. 2-a knyga, parengė V. Vaitkevičius, Vilnius 2012; Tautosakos tekstai, tekstus lenkų kalba parengė K. Rutkovska, p. 161-285. ISBN 9785417010385.
 3. "Ewangelie polskie y litewskie" Jana Jachnowicza z 1647 roku = Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie polskie y litewskie" : dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė, przygotowała M. Lučinskienė, redagowanie tekstu polskiego K. Rutkowska, 2005,  Vilnius: LKI.
 4. Povilas Januševičius, Visokių atsitikimų sąraša: 1895-1898, parengė Vilma Zaltauskaitė, Vilnius 2004., redagowanie tekstu polskiego K. Rutkovska.

 

Publikacje internetowe

 1. Opracowanie portalu internetowego „Gwary polskie na Litwie“ (http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/)
 2. Opracowanie portalu internetowego „Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w.” (http://www.karlowicz.flf.vu.lt/index.php/pageid/897)

 

Publikacje naukowo-popularne:

 1. Rutkovska Kristina (2009), Język polski w rejonie orańskim.  – Magazyn Wileński, nr 12, p. 27-30.
 2. Rutkovska Kristina (2011), Jano Karlovičiaus nuoplenai lietuvių kalbai ir folklorui. – Naujoji Romuva, nr. 3, p. 2-6.
 3. Rutkovska Kristina (2013), Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimas su lenkų kalbininku ir tautosakos rinkėju Janu Karlovičiumi. „Gimtoji kalba“, nr. 9, p. 28-31.
 4. Rutkovska Kristina (2015),  Nowe sposoby opracowania pruskiego dziedzictwa językowego przez bałtystów litewskich. „Acta Baltico-Slavica 39, 288-290.
 5. Krystyna Rutkowska (2015),   Wszystkie gwary są piękne.  „Acta Baltico-Slavica“ 39, 291-293.
 6. Rutkovska Kristina (2016), Lietuvos lenkų tarmių vadovas elektroninėje erdvėje. „Gimtoji kalba“, nr. 11, 16-18.

 

Udział w audycjach radiowych, wywiady dla portali internetowych

 1. „Wielokulturowość na pograniczu”. Žinių radijas, 2016-07-29.http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualioji-kultura/pasakojimas-is-literatu-akademines-stovyklos-literaturos-salos?soundtrack
 2. „Pogranicza kulturowe“. LRT, 2016-08-03. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013009103
 3. „Języki Litwy Południowej“. LRT, 2014-12-02. https://www.mixcloud.com/zivilekropaite/pietry%C4%8Di%C5%B3-lietuvos-kalba/
 4. Gwary polskie na Litwie online. 2016-10-11.
 5. http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/gwary-polskie-na-litwie-online/
 6. “Przewodnik internetowy “Gwary polskie na Litwie” . 2016-10-13.
 7. http://kurierwilenski.lt/2016/10/13/przewodnik gwary-polskie-na-litwie-jak-piekna-jest-mowa-wilenszczyzny/
 8. “O języku polskim na Litwie”. 2016-09-07.
 9. http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/rutkowska-o-jezyku-polskim-na-litwie-kiedys-kumpiak-dzisiaj-seniunija
 10. “LItuanizmy w języku polskim”. 2016-11-21.
 11. http://zw.lt/opinie/rutkowska-lituanizmy-przenikaja-do-polszczyzny-ogolnej/

 

Staże, udział w programach wymiany międzynarodowej

 1. Staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendium Królowej Jadwigi), 2007 r., 2 miesiące.
 2. Staż naukowy na Uniwesytecie Warszawskim (stypendium Ministerstwa Oświaty Litwy), 2008-2010 r., 2 miesiące.
 3. Udział w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS, wykłady dla studentόw Uniwersytetu Warszawskiego (2010-2012, 2015), Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (2014) Uniwersytetu Karola w Pradze (2016).

 

Udział w organizacjach naukowych, kolegiach redakcyjnych

 1. Członek Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów( od 2008 roku ).
 2. Członek Rady Naukowej pisma ACTA BALTICO-SLAVICA.
 3. Członek Rady Naukowej pisma ADEPTUS, e-pismo humanistyki (http://www.ispan.pl).
 4. Członek Rady Naukowej pisma ACTA UNIVETSITATIS LODZIENSIS FOLIA LINGUISTICA.
 5. Recenzent pisma LINGUISTICA LITHUANICA.
 6. Recenzent pisma LITUANISTIKA.
 7. Recenzent pisma LIETUVIŲ KALBA.

 

Udział w projektach naukowych (2010-2016)

 1. (2015-2016)Gwary polskie na Litwie (Lenkų kalbos tarmės Lietuvoje). Grantas EL296/V-131/2015 realizuojams 2015-2016 metais. Lenkijos Užsienio reikalų ministerijos finansuojams projektas, projekto vertė 62 000 PLN, kierownik.
 2. (2015)Podania ludowe na Smołwieńszczyźnie (Smalvų apylinkų žmonių pasakojimai. Kalbų ir kultūrų sąveikos atspindis). Kultūros tarybos finansuojams projetas, Kultūros paveldas, Nr. 04-005-01-01-01, vykdomas 2015 metais, projekto verte 5200 EUR, kierownik.
 3. (2015)Badania gwar polskich na Litwie. Nr. EL296/V-130/2015. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas; projekto vertė 3600 PLN, kierownik.
 4.  (2014-2015)EUROJOS. Metody analizy językowego obrazu świata  w kontekście badań porównawczych. Grant NPRH nr 0132/NPRH2/H12/81/2012, Tarptautinis projektas vadovas prof. Jerzy Bartmiński, prof. Wojciech Chlebda ir dr Iwona Bielińska-Gardziel, projektas realizuojams Slavistikos institute Varšuvoje 2012- 2015 metais, uczestnik.
 5. (2014-2015)Wydanie krytyczne “Punktów kazań” Konstantego Szyrwida (Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ mokslinis kritinis leidimas. Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programa „Lituanistikos plėtra“, Nr. LIT – 14015, vertė 56 186 EUR.; vadovė V. Vasiliauskienė; uczestnik.
 6.  (2013)Dzieła Konstantego Szyrwida i jego epoka (Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha). Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programa „Lituanistikos plėtra“, LIT- 7- 57; sklaidos projektas, vadovė Z. Šimėnaitė; uczestnik.
 7. (2012, 2013)Badania gwar polskich na Litwie(Lietuvos lenkų tarmių tyrinėjimai). Nr. A3-18/221/2013. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas; kierownik.
 8. (2012-2013) Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego na Litwie na przełomie XIX i XX wieku (Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas). Nr. VAT-12012. Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą: „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, projekto vertė – 130 000 lt., vadovas doc. dr. M. Davlevič; uczestnik.
 9. (2011-2012) Współczesne badania geolingwistyczne na Litwie (Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida). Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“, projekto vertė 1 300 000 lt., vadovė prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė; uczestnik
 10. (2008-2011) Opracowanie edycji krytycznej “Punktów kazań” Konstantego Szyrwida ( K. Sirvydo „Punktų sakymų“  mokslinio leidimo rengimas). Sutartis 2008.02.04 Nr.K-6/2008, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas, projekto vertė 108 700 Lt,  vadovė V. Vasiliauskienė; uczestnik.

Udział w konferencjach naukowych (2010-2016)

 1. Referat O języku magicznych rytuałόw słownych w warunkach wielojęzyczności. - Tarptautinė mokslinė konferencija Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka. Slavistikos institutas LMA, Varšuva, 2010 kovo 23-24.
 2. Referat (z Z. Sawaniewską-Mochową) Lietuvių kalbos skoliniai buvusios LDK šiaurinio regiono lenkų kalboje (gramatinis, semantinis ir etnolingvistinis aspektas). - XI Pasaulinis baltistų kongresas:  Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis. Latvijos universitetas ir Latvių kalbos institutas,  Ryga, 2010 rugsėjo 27-30.
 3. Referat O zmianach w topografii gwar polskich na Litwie. -  VI Tarptautinė mokslinė konferencijaGwary dziś: Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, Adomo Mickevičiaus Universitetas, Poznanė; Obžicko 2010 gegužės 12-15.
 4. Referat Polska wyspa językowa w okolicy Merecza. - Tarptautinė mokslinė konferencija  Polskie dziedzictwo językowe na Kresach. W 20-lecie badań Profesora Janusza Riegera nad polszczyzną kresową. Slavistikos institutas, LMA, Varšuva, 2011 spalio 20-21.
 5. Referat Tożsamość na pograniczu – przykład K. Szyrwida. - Tarptautinė mokslinė konferencija Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. Slavistikos institutas LMA, Varšuva, 2012 balandžio 23-24.
 6. Referat K. Sirvydo „Punktų sakymų“ lenkų kalba. - Mokslinis seminarasDaugiakalbystė praeities ir dabarties Lietuvoje.  Lietuvos mokslų akademija ir LKI, Vilnius, 2012 m. balandžio 19 d.
 7. Referat O tekście polskim kazań K. Szyrwida. - Tarptautinė mokslinė konferencija  K. Sirvydas - lietuvių leksikografijos pradininkas. LKI, Vilnius,  2012 gegužės 10-11 d.
 8. Referat Gwary polskie na Litwie. – Tarmių festivalis. Anykščiai, 2012 m. gruodžio 12 d.
 9. Referat Wspόłczesna sytuacja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu (kartu su D. Mikulėnienė). – Tarptautinė mokslinė konferencija Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro? LMA,Varšuva, 2012 m. spalio 18-19.
 10. Referat Wspόłczesne badania gwar polskich na Litwie: aspekt geolingwistyczny. – Tarptautinė konferencija Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях, Lwów, 2012 m. spalio 4-5 d.
 11. Referat Badania geolingwistyczne na Litwie a gwary polskie.- Tarptautinė mokslinė konferencija Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje,  VU Kauno humanitarinis fakultetas ir LKI, 2012 m. gruodžio 6-7 d.
 12. Referat O mechanizmach oddziaływań obcych na gwary polskie na Litwie (na przykładzie regionu ignalińskiego). – Tarptautinės konferencijos „Tarmės - Europos tautų kultūros paveldas“, vykusios 2013 m. rugsėjo 26-27 dd.. M. Riomerio universitete, tezės, 69-70.
 13. ReferatGranica wyrażona w języku: przykład polszczyzny litewskiej.- Tarptautinė mokslinė konferencija „Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Granice stare i nowe, 2014 m. gegužes 12-13 d., Slavistikos institutas, Varšuva.
 14. ReferatLietuvių folkloro rinkėjų Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos. - Tarptautinė konferencija „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų-lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai”, 2013 m. lapkričio 8-9 d., VU, Vilnius.
 15. Referat  Sirvydo „Punktų sakymų“ biblinės citatos lenkų kalba. -  Mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“, 2013 m. spalio 4 d., LLTI, Vilnius.
 16. ReferatGermanizmy w gwarach polskich na Litwie - Konferencja „Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich”, 2014 m. gegužės 14-16, Poznań.
 17. ReferatKonstantino Sirvydo postilės  „Punktai sakymų“  lenkiškoji teksto dalis. – XII Pasaulinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28-31 dd., Vilnius.
 18. Referat Patarlių semantinės analizės principai. – Tarptautinės mokslinės  23 –ioji Jono Jablonskio konferencija “Reikšmė kalboje ir kultūroje”, 2016 m.  rugsėjo 23–24 d.: pranešimų tezės, Vilnius, 14.
 19. Referat Kalbinis paribio gyventojo paveikslas. – IV  tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija “Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna”, 2016 m. rugsėjo 28–30 d. Vilnius, 48.
 20. Referat Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim. – VI Światowy Kongres Polonistów. “Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. Katowice  22-25 czerwca 2016 roku.
 21. ReferatKonstantino Sirvydo indėlis į Lietuvos kultūrą. - Mokslinė konferencija „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų. XVI Jurgio Lebedžio skaitymai“, Vilnius, 2016 m. lapkričio 17 d.
 22. ReferatKonceptualus paribio gyventojo paveikslas, Mokslinė konferencija „Literatūros salos 2016“, LLTI, 2016 m. liepos 26-28 dd.
 23. ReferatMiejsce źródeł ludowych w litewskim językowym obrazie świata. - Konferencja EUROJOS-XII. “Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadow”. Lublin, 7-9 grudnia 2016 roku.
 24. Referat Linguistic picture of the world in the light of phraseology and paremiology. -  International conference “Fraseologia Contrastiva”, Università degli Studi di  Milano, 9-11 November 2016.
 25. ReferatОтекстеиисточникахсборникапроповедей„Punktai sakymų“ КонстантинаСирвидаса.- VI Rzymskie spotkania ku czci Konstantego i Metodego,  Rzym, 2016 r,  luty 22-26.