Title

Dr Teresa Dalecka - lektor w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku pracownik Katedry Filologii Polskiej (od 2007 – Centrum Polonistycznego) Uniwersytetu Wileńskiego. W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Autorka książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury litewskiej na język polski.

Odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bierze udział w programie wymiany profesorskiej ERASMUS (uczelnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Kielcach). 

Wykładane przedmioty:historia literatury polskiej XX w., retoryka, specjalistyczny język polski, lektorat języka polskiego 

Zainteresowania naukowe: literatura polska XX w., życie literackie międzywojennego Wilna, związki literackie polsko-litewskie, recepcja literatury polskiej na Litwie.

e-mail:teresa.dalecka@flf.vu.lt

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

2007-2009 Przygotowanie „Dydaktycznego słownika litewsko-polskiego“.

2004-2007 „CULPOLANG - zintegrowany multimedialny system do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla profesjonalistów: finansistów, pracowników administracji“. Partnerami projektu były instytucje takie jak: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, University College London, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Uniwersytet Wileński.

2003-2005 „Opracowanie haseł Wielkiego słownika polsko-litewskiego”.

PUBLIKACJE:

 

Monografia:

 • Dzieje polonistyki Wileńskiej 1919-1939, Kraków: T-wo naukowe Societas Vistulana, 2003, ISDN 83-88385-23-2

Wydawnictwa encyklopedyczne:

 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. T. III: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy. ISBN 83-87865-52-4. Bydgoszcz 2005
   
 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. T. II: Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., ISBN 83-87865-52-4, Bydgoszcz 2004

Artykuły:

 • O pewnej „litewskiej bajce grozy na tle dziejów rodu Szwoynickich. W: Funkcjonowanie języków o literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe / red.  M. Dawlewicz, I. Fedorowicz, A. Kalėda, Wilno 2014, s. 226-233.
   
 • Napisz do mnie z Afryki. W: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży / red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Katowice 2014, s. 73-80
   
 • Recepcja twórczości Witolda Gombrowicza na Litwie. W: Literatura polska w świecie. T. IV: Oblicza świadomości/ red. Romuald Cudak, Katowice 2012, s. 89-95. 
   
 • Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej na Litwie. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” Nr 4(18) 2012, s. 177-183. 
   
 • O pewnych wizjach wyzwolenia Wilna. W: Tapatybė kultūrų sankirtoje: mokslinių straipsnių rinkinys. T2/parengė Irena Masoit, Henrika Sokolovska., Wilno 2011, s. 342-349.
   
 • Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Litwie. „Postscriptum polonistyczne” Nr 1, Katowice 2011, s. 277-284.
   
 • Ginie, czyli Szetejnie w okresie przemian społeczno-gospodarczych. W: W kręgu idei Miłoszowskich: studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza/ red. T. Dalecka, M. Dawlewicz, Wilno 2011, s. 155-164.
   
 • Pokłosie spotkań poetyckich twórców Wilna i Krakowa. Tėvynių europietiškumas: lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe: straipsnių r p. 2009, 210-215.
   
 • Próba „odczytania" Wilna (na podstawie powieści Ričardasa Gavelisa „Wileński poker"). Acta litteraria comparativa. 2009, vol. 4.  ISSN 1822-5608 p. 206-215.
   
 • Żagaryści na uniwersytecie Stefana Batorego. Żagary: środowisko kulturowe grupy literackiej / pod redakcją Tadeusz Bujnickiego, Krzysztofa Biedrzyckiego, Jarosława Fazana. ISBN 9788324209156, Kraków2009, p. 53-63.
   
 • Literatura polska po litewsku a literatura litewska po polsku (1991-2006). Acta historica Universitatis Klaipedensis. 16, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: politinė istorija, politologija, filologija. 2008, T. 16.  ISSN 1392-4095 p. 225-230.
   
 • Kierunki badań na polonistyce Wileńskiej: tradycja a nowoczesność. Almanac of the Institute of comparative studies. vol. 7, iss. 1: Poland and Baltics in culture dialogue. ISBN 9789984143606, 2007 p. 33-41.
   
 • Kłopoty z tożsamością, Tygiel Kultury Nr 4-6 2006, Łódź. ISDN 1425-8587, s. 205-209.
   
 • Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu: casus przekładów. W: Literatura polska w świecie: zagadnienia recepcji i odbioru. ISBN 83-87819-74-3. Katowice: GNOME, 2005, p. 75-81
   
 • Dvaro vizija XX a. lenkų literaturowe. In: Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė-XX a. pirma pusė. ISBN 9955-9650-5-3. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 119-127
   
 • Poezja na łamach wileńskich pism literackich i kulturalnych. W: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940: studia. ISBN 83-242-0077-0. Kraków 2003, p. 9-20
   
 • Polityczne konflikty i spory na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W: Zagadnienia naukoznawstwa. ISSN 0044-1619. 2001, vol. 3-4, p. 467-480, Warszawa 2002
   
 • Apie autorių. In: Konwicki. Tadeusz. Mažoji apokalipsė: romanas. ISBN 9986-39-170-9. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001, p. 268-271

 

Przekłady:
 

 • Tłumaczenie strony internetowej poświęconej rodzinie Doboszyńskich www.doboszynski.com  
   
 • Braziūnas, eileraščiai. W: Dekada literacka. ISSN 0867-4094. Kraków. 2005, nr 2, p. 50-52
   
 • R. Miknys, Litwa i Polska na przestrzeni dziejów. W: Litwa: zarys wiedzy o kraju. ISBN 9955-508-15-9. Vilnius, 2005, p. 76-82
   
 • Aničas Jonas, 100-lecie odrodzenia prasy Litewskiej: Bracia Vileišisowie, Znad Wilii: kwartalnik. ISSN 1392-9712. 2004, nr 3(19), p. 42-64, Vilnius, 2004
   
 • Ivanauskaitė, Jurga, Czarownica i deszcz. W: Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych. ISBN 83-05-13179-3. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, p. 258-272, Warszawa 2001
   
 • Skablauskaitė, Jolita, Natrętna melodia. W: Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych. ISBN 83-05-13179-3. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, p. 220-226.


Słowniki:

 • Wielki słownik polsko-litewski: žodyno straipsnių sudarytojai: Teresa Dalecka, Miroslaw Davlevič, Kinga Geben, Regina Jakubėnas, Beata Piasecka, Kristina Rutkowska, Viktorija Ušinskienė, Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2005