Title

Regina Jakubėnas – historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, docent w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Autorka monografii Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII w. (Kraków 2005 r.) oraz kilkunastu artykułów na temat osiemnastowiecznego piśmiennictwa WKL opublikowanych w czasopismach naukowych i wydaniach zbiorowych.

Zainteresowania naukowe dotyczą piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w.

Spis publikacji

Monografia

Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII w., Kraków, Collegium Collumbinum 2005.

Publikacje w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych

1.      Kalendarz Polityczny Wileński księdza Franciszka Paprockiego. Kalbotyra/Vilniaus universitetas. 2012, t. 57 (2): Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517 p. 183-193.

2.      Jakubėnas, Regina, Narbutas, Sigitas, Periodinės spaudos atsiradimas: Pranciškus Paprockis, "Lietuvos kurjeris" ir "Literatūros žinios". Senosios Lietuvos literatūra. 2011 m. Sudarė Sigitas Narbutas. ISBN 9786094250491 p. 298-304.

3.      Reklama literatury dziecięcej i młodzieżowej na łamach osiemnastowiecznej prasy wileńskiej. Knygoje: Acta litteraria comparativa. Vilnius kultūrinė-literatūrinė refleksija. Mokslo darbai 4. Vilnius. 2009. p. 114-127.

4.      Ogłoszenie drukarskie jako forma reklamy książki w osiemnastowiecznej prasie litewskiej. Knygoje: Wilno literackie na styku kultur. Red. Tadeusz Bujnicki ir Krzysztof Zajas, Kraków. 2009. p. 21-34.

5.      Z historii kalendarzownictwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. Kalendarze wileńskie ks. Jana Poszakowskiego. Knygoje: Literatūra, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. Tomasza Chachulskiego i Anny Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa. 2006. p. 398-406.

6.      Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Polonistica Vilnensis: paradygmaty rozwoju (Wilno 25-26 września 2003 r.), kartu su V. Ušinskienė. In: Poradnik Językowy. Nr. 3. Warszawa. 2005. p. 69-73.

7.      Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII w. Kraków. 2005.

8.      Początki i sytuacja prasy w Europie i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Senoji Lietuvos literatūra. 20 knyga - Senosios raštijos profiliai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius. 2005. p. 159-202.

9.      „Gazety Wileńskie“; „Kurier Litewski“; „Wiadomości Literackie. In: Encyklopedia ziemi wileńskiej. Tom II. Literatura ziemi wileńskiej od XVI w. do 1945 r. Bydgoszcz. 2004. p. 76-77, 132-133, 262.

10.  Originalaus XVIII a. teksto adaptavimas. Tekstologines pastabos kartu su Kristina Mačiulytė.Mykolas Pranciškus Karpavičius, Rinktiniai pamokslai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius. 2003. p. 393-398.

11.  „Bendraukime lietuvių gestų kalba, taip pat lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, angliškai, vokiškai” CD. Projekto autorė ir vadovė T. Timčenko. VšĮ „Multimedijos centras humanitarams” Vilnius. 2003.

12.  „Pečatnoje objavlenije kak forma reklamy knigi v litovskoj presse XVIII veka”: „Materialy XXXI vserossijskoj naučno-metodičeskoj konferencii prepodavatelej i aspirantov. Vypusk 16. Sekcija slavianskich literatur i literaturnych vzaimosviazej. 11-16 marta 2002 g. Sankt-Peterburgas. 2002. p. 3-8.

13.  Teatr w „Gazetach Wileńskich”. Wilno teatralne, pod red. Mirosławy Kozłowskiej, Warszawa. 1998. p. 383 – 388.

14.  Początki prasy periodycznej w Wilnie: Litwa: dzieje, naród, kultura, Materiały z konferencji naukowej w Krakowie w dn. 8 - 10 maja 1997 r., pod red. G. Lemanaitė i P. Bukowca, Kraków. 1998. p. 87–95.

 Redagowanie:

  1. Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir jos kontekstuose. (Acta Akademiae Atrium Vilnensis 54), Vilnius 2009, Tekstų redagavimas.
  2. Laima Laukaitė, M. K. Čiurlionis i sztuka litewska początku XX w.Baltos lankos. Vilnius,2007.

Tłumaczenia:

  1. Nijolė Bulotaitė. Uniwersytet Wileński. Baltų lankų leidyba. Vilnius. 2007.
  2. Birutė Imbrasienė. Tradycyjna kuchnia litewska. Baltų lankų leidyba. Vilnius. 2007.
  3. Teresa Klimašauskienė. Pavilnys. Vertimas į lietuvių kalbą kartu su N. Klusovska ir T. Vyšniauskaitė. Vilnius. 2008.
  4. Cmentarz Bernardyński w Wilnie, 1810-2010, (straipsniai monografijoje) Versus aureus 2013.
  5. Dalia Vasiliūnienė, Muzeum Dziedzictwa Sakralnego. Przewodnik. Kartu su I. Fedorovič. Vilnius. 2010.
  6. Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje. Parodos katalogas. Vilnius, 2011. 198 p.