Title

Kinga Geben– doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie lektor w Centrum Polonistycznym. Dorobek naukowy obejmuje m.in. monografię, podręcznik do języka polskiego dla szkół polskich na Litwie, opracowania tekstów gwarowych, a także około 20 artykułów w czasopismach naukowych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bierze udział w projektach naukowych.

Wykładane przedmioty:Kultura języka polskiego, gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka, składnia), Wstęp do socjolingwistyki, lektorat język polskiego 

Zainteresowania naukowe:socjolingwistyka, leksykologia, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Adres e-mailowy: kinga.geben@flf.vu.lt

 

Udział w projektach:

2003-2005 „Opracowanie haseł Wielkiego słownika polsko-litewskiego”.

2004-2007„CULPOLANG - zintegrowany multimedialny system do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla profesjonalistów: finansistów, pracowników administracji“. Partnerami projektu były instytucje takie jak: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowe, University College London, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Uniwersytet Wileński.

2007-2009 Przygotowanie „Dydaktycznego słownika litewsko-polskiego“.

2007-2009 „Użycie języków a tożsamość narodowa w miastach litewskich“ („Miasta i języki“), kierownik projektu doc.dr. Meilutė Ramonienė.

 2010-2012 „Socjolingwistyczna mapa Litwy: miasta i miasteczka“, kierownik projektu doc. dr. Meilutė Ramonienė

 

PUBLIKACJE:

Monografia

Geben K. 2003. Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie [Kalbinė savimonė ir kompetencija bei leksikos sluoksniai Vilniaus krašto lenkų kilmės jaunimo kalboje]. Warszawa: Elipsa  (211 s.). ISBN 83-7151-585-5.

Opracowanie tekstów gwarowych

Karaś H. Red. 2001. Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty, Warszawa-Wilno: Elipsa, ISBN 83-7151-398-4;

1.      Geben K., Karaś H.Wodokty – Ibidem, 242–248;

2.      Geben K., Ušinskienė V. Kiejdany – Ibidem, 279–289;

3.      Geben K., Rutkowska K. Świętobrość – Ibidem, 377–391;

4.      Geben K. Kowno – Ibidem, 392–399;

5.      Geben K. Kormiałów – Ibidem, 399–409;

6.      Geben K., Rutkowska K. Wędziagoła – Ibidem, 433–464;

7.      Geben K. Szaty – Ibidem, 501–511;

8.      Geben K. Żejmy – Ibidem, 511–518.

Skrypt dla studentów

Geben K. 2013. Kultura języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie. Vilnius : Vilniaus universitetas. (148 ss.) ISBN 978-609-459-208-9.

Materiały elektroniczne (CD) do nauczania języka:

A. Śpiewak, B. Kupiec, J. Jaworska, M. Litwinowicz, I. Kurz, D. Hołowiak, K. Geben, An Integrated Multimedia Study Solution to Learning Polish Language and Culture: for Bankers (1), for Language Tutors (2), for Administration Warszawa 2007

Podręcznik języka polskiego dla szkół z polskim językiem nauczania:

Geben K., Bielawska E. 2007. Oswajanie słów, Podręcznik do nauczania języka polskiego dla klasy 7, Kaunas: Šviesa, 184 ss., ISBN 5-430-04445-8.

Słownik

Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas [Wielki słownik polsko–litewski.] Raidė A. 2005.Opracowanie haseł polskich: T. Dalecka, M. Davlevič, K. Geben, R. Jakubėnas, B. Piasecka, K. Rutkowska, V. Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. http://lkiis.lki.lt/lietuviu-lenku-zodynas-apie

Artykuły

1. Geben K., Ramonienė M. 2015, Language use and self-identification: The case of Lithuanian Poles. In: Sociolinguistic Studies, Vol. 9.2–3, p. 243-267, ISSN: 1750–8649 (print) ISSN: 1750–8657 (online); https://journals.equinoxpub.com/index.php/SS/issue/view/2154

2. Geben K., 2015, Dyglosja i wielojęzyczność Polaków mieszkających w miastach na Litwie. In: Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Dialects – Cultural Heritage of European Nations. Red. Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė, ISBN 978-9955-19-766-9,  Vilnius 2015, p. 142-162.

 http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations

3. Geben, K., 2014, Analiza pragmatyczna wpisów do księgi pamiątkowej Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. In: Kozłowska A. Świątek A. (Red.), Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. T. 5 Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, p. 347-355. ISBN 978-83-64181-83-2.

4. Geben K. 2014. Trudności młodzieży polskiej na Litwie w uczeniu się języka ogólnopolskiego. In: Kalba ir kontekstai. Mokslo darbai 2014 m. VI. 1 tomas 2 dalis, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, p. 186–197. ISSN 1822-5357.

5. Geben K. 2014. „Dobrze być w tym towarzystwie i w Wilnie“ (Cz. Miłosz). Analiza pragmatyczna wpisów do księgi pamiątkowej Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego [„Gera būti šioje kompanijoje ir Vilniuje“ (Cz. Miloszas). Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedros svečių knygos įrašų pragmatinė analizė]. In: M. Davlevič, I. Fedorovič, A. Kalėda (red.), Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe [Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai], Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 390–397. ISBN 978-609-459-347-5.

6. Geben, K., 2014, Zmiany tożsamościowe i językowe polskiej mniejszości narodowej na Litwie, In: Gerhard Schiller (red.), Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro. Publikacja  pokonferencyjna (wybór  tekstów). Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; p. 129-133;

7. Geben K.  2013. Lietuvos lenkai ir lenkų kalba Lietuvoje In: M. Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos. T. 2. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis(kolektyvinė monografija)Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 217–234. ISBN 978-609-459-263-8.

8. Geben K. 2012. Kim się czują Polacy z Wilna, Solecznik i Trok In: Burzyńska–Kamieniecka A., Misiak M., Kamieniecki J. Red., Kresowe dziedzictwo: studia nad językiem, historią i kulturą. Wrocław:Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, p. 155–165. ISBN 97883742328869.

9.Geben K. 2011. Wybór tożsamości na styku języków i kultur [Tapatybės pasirinkimas kalbų ir kultūrų sandūroje]. In: Dalecka T., Dawlewicz M. Red. W kręgu idei Miłoszowskich [Miłoszo įdėjų pasaulyje]. Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 237–253. ISBN 978-9955-634-88-1.

10. Geben K., Ramonienė M. 2011. Особенностиязыковогоповедениялитовскихполяков[Lietuvos lenkų kalbinio elgesio ypatumai] – Диаспоры, Nr. 1. Moskva, Independent Academic Journal. p. 86–120.ISSN 1810-228X .http://www.diaspory.ru/images/stories/pdf/dias_1-2011.pdf

11. Geben K. 2011. Z badań nad wielojęzycznością społeczności miejskich Polaków na Litwie [Lietuvos lenkų miestietiškų bendruomenių daugiakalbystės tyrimo klausimais] – Prace Filologiczne T. 62,p. 119–129. ISSN 0138-0567. 

12. Geben K. 2011. Identyfikacja językowa i tożsamościowa Polaków wileńskich. In: Masoit I., Sokolovska H. Red. Tapatybė kultūrų sankirtoje: mokslinių straipsnių rinkinys. T. 2. Vilnius: Edukologija, p. 42–52. ISBN 9789955206934.

13. Geben K. 2010. Sytuacja językowa Polaków wileńskich – Poradnik Językowy, Nr. 2, Warszawa, p. 70–83,  ISSN 0551-5343.

14. Geben K. 2010. Vilniaus lenkų kalbinė savimonė, daugiakalbystė ir tapatybė – Ramonienė M. Red.Miestai ir kalbos (kolektyvinė monografija). Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 153–173. ISBN 978-9955-33-634-1.

15. Geben K. 2009. O rdzennych wartościach Polaków na Litwie (na podstawie badań ankietowych studentów polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego – Dawlewicz M. Red. Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki językowe, kulturowe i literackie, Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 310-321, ISBN 978-9955-33-506-1.

16. Geben K. 2008. Najnowsze lituanizmy w wariancie oficjalnym języka polskiego na Litwie – Acta historica Universitatis Klaipedensis. 16, Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija: politinė istorija, politologija, filologia, t. XVI, p. 239–246, ISSN 1392-4095;

17. Geben K. 2008. Typy innowacji słownikowych w języku inteligencji polskiej na Wileńszczyźnie – Prace Filologiczne, t. LIII, p 223–230, ISSN 0138-0567;

18. Geben K. 2008. Język internautów wileńskich – Poradnik Językowy, Nr. 3, p. 62–72, ISSN 0551-5343;

19. Geben K. 2007. Sytuacja językowa młodzieży polskojęzycznych szkół na Litwie pochodzącej z rodzin mieszanych językowo– Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai, Vilnius : Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, p. 129–135, ISBN 978-9955-695-67-7;

20. Geben K. 2007. Linguistic Consciousness of the Youth from Mixed Families at Polish Minority Schools in the Vilnius Region –Spritt österut: Språk og identitet, (ser. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet 26), Volda: Høgskulen i Volda, 2007, p. 39–49. ISBN: 978-82-7661-263-9, ISSN 0807-6243;

21. Geben K. 2004. On the problems in teaching the culture of the polish language to the students of polish studies in Vilnius university– Grumadienė L. (ir kiti). Red. Best practices of teaching less widely-used languages in multicultural and multinational Europe, 23-25 September 2004, Vilnius, (Materials of the conference), Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, p. 103–104. ISBN 9989-668-60-3;

22. Geben K. 2004. Naujosios leksikos tendencijos radijo ir televizijos pranešėjų kalboje (pagal Lietuvos lenkų tautinės mažumos radijo ir televizijos laidų kalbos analizę)–  Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius: LTU leidybos centras, p. 42–46. ISBN 9955563796;

23. Geben K. 2004. Nowe tendencje leksykalne w języku polskiej inteligencji mieszkającej na Wileńszczyźnie –Poradnik Językowy, Nr. 8, p. 64–71. ISSN 0551-5343;

24. Geben K. 2003. Wielowyrazowe kalki leksykalne z języka rosyjskiego w języku uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie – Prace Filologiczne, t. XLVIII, p. 237–250, ISSN 0138-0567.

25. Geben K. 2003. Rola języka w kształtowaniu poczucia ojczyzny w społeczeństwach wielokulturowych – Do Unii Europejskiej dla jakości życia (zbiór art.), Warszawa, 120–123, ISBN 83-85461-92-2;

26. Geben K. 2002. Świadomość językowa uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie (na podstawie badań ankietowych) – Porayski-Pomsta J. Red. Studia pragmalingwistyczne 3, Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa, 42–54. ISBN 83-7151-400-X;

27. Geben K. 2001. Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie  Poradnik Językowy, Nr. 10, Warszawa, 56–63, ISSN 0551-5343;

28. Geben K. 2000. Kresowizmy pochodzenia białoruskiego w języku uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie – Poradnik Językowy, Nr. 9, Warszawa, 46–61, ISSN 0551-5343;

29. Geben K. 1998. Cytaty i przełączanie kodów w zachowaniach językowych przedstawicieli wielojęzycznej grupy lokalnej (na podstawie badań wileńskich rodzin heterogenicznych językowo) – Poradnik Językowy, Nr. 10, Warszawa, 26–33, ISSN 0551-5343;

30. Geben-Stankiewicz K. 1998. Słownictwo interferencyjne a problem wielojęzyczności na Wileńszczyźnie (na podstawie badań rodzin heterogenicznych językowo) – Dubisz S. Red. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa, 271–284, ISBN 83-7151-255-4;