Title

Mirosław  Dawlewicz – doktor nauk humanistycznych, docent, kierownik Centrum Polonistycznego.

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1999 obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską (pod kierunkiem prof. dra hab. S. Dubisza), poswięconą socjolektowi młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie. W latach 2007-2012 pełnił obowiązki kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Prowadzi przedmioty językoznawcze: gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języka polskiego, konwersatoria językoznawcze.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultury języka polskiego i leksykologii, socjolingwistyki, w szczególności zróżnicowania socjalnego i terytorialnego polszczyznypółnocnokresowej w zmienionych warunkach społeczno-politycznych na Litwie.  

E-mail: miroslav.davlevic@flf.vu.lt

Udział w projektach:

2006 – 2007 „Opracowanie cyfrowe rękopisόw WKL w warunkach globalizacji. Teoria, metodologia, praktyka”, koordynator projektudoc. dr. Wiktoria Ušinskienė (Uniwersytet Wileński).

2003 – 2005 Opracowanie Wielkiego słownika polsko-litewskiego,koordynatorzy projektudoc. dr. Mirosław Dawlewicz, mgr Beata Piasecka (Uniwersytet Wileński).

1997 – 2000 Archiwum cyfrowe dokumentów historycznych i kulturowych. Kolekcja pergaminów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa (katalog cyfrowy rękopisów WKL z XV-XVII w.)“, koordynator projektu doc. dr. Wiktoria Ušinskienė(Uniwersytet Wileński).

Publikacje:

Monografia:

“Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Warszawa 2000, s.156, ISBN 83-7151-334-8.

Słownik:

•“Wielki słownik polsko-litewski//Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas” (A), pod red.: M.Davlevič (koordynator), B.Piasecka, R.Šepetytė, J.Zabarskaitė,  Vilnius-Varšuva/Wilno-Warszawa 2005, ISBN 83-89913-13-5; ISBN 9986-668-66-2.

Encyklopedia: hasło „Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego“ [w] Wileńska Encyklopedia 1939 – 2005, red. M. Jackiewicz, Warszawa 2007, s. 249 – 251, ISBN 978-83-89913-95.

Artykuły:

“Nazwy części ciała w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”, [w:] Słowa w różnych kontekstach, red. St.Dubisz, Warszawa 1998, s. 213-236, ISBN 83-7151-255-4.

“Świadomość językowa młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na postawie badań ankietowych)”, [w:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” Warszawa 16-18 października 1997 roku, red. J.Porayski-Pomsta, Warszawa 1999, s. 73-80, ISBN 83-7151-266-X.

“Neologizmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”, “Poradnik Językowy”, Warszawa 1999, nr  5-6, s. 45-53, ISSN 0551-5343.

Современное состояние и перспективы кафедры польской филологии Вильнюсского университетa”, [w:] Научно-методический совещание-семинар преподавателей славянских языков. Светлогорск, 13-14 октября 2000 г. Информационные и научные материалы, Калининград 2001, s. 27-28.

•”Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego” [w:] Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa, 4-6 września 1998 roku (wybór materiałów)”,  pod red. naukową St.Dubisza, A.Nowickiej-Jeżowej, J.Święcha,  Warszawa  2001, s. 187, ISBN 83-87608-92-0.

•“II Kongres Polonistyki Zagranicznej (Gdańsk,  29-30 czerwca 2001 r.)”, Kalbotyra 50 (2), Slavistica Vilnensis, Vilniaus universitetо leidykla 2001, s. 239-244, ISSN 1392-1517.

•“Kilka uwag o wpływach  języka rosyjskiego na słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie”,Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, Выпуск 8, Лексикология и лексикография (русско-славянский цикл), часть 2,  11-16 марта 2002 г., Санкт-Петербург, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, s. 3-8.

•''Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Dzięsieć lat doświadczeń pracy naukowo-dydaktycznej''[w:] XLV Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie/Polish Society of Arts and Sciences Abroad, Rok 2001/2002, Londonas 2003, s.. 165-173, ISBN 1 870027 426.

•''Z praktyki nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wileńskim/On Practice of Teaching Polish as Foreign Language at Vilnius University'', Best practices of teaching less widely-used languages in multicultural and multinational Europe, 23-25 September 2004, Vilnius, Materials of the conference, Vilnius 2004, s. 96-97, ISBN 9986-668-60-3.

•''Słownictwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie (na podstawie badań ankietowych)'', ''Poradnik Językowy'' Warszawa 2005,  nr  1, s. 10-26, ISSN 0551-5343.

•''Ekspansja  ''eurosłownictwa'' na łamach prasy polskiej na Litwie'', „Poradnik Językowy” Warszawa 2005, nr 6, s. 25-35, ISSN 0551-5343.

“Vidurio ir Rytų Europos šalių politinių ir socialinių sąvokų žodyno tikslai i metodiniai principai“[w:] Parlamento studijos. Mokslo darbai, Vilnius 2005, nr 5, s. 151 – 158, ISSN 1648-9896.

„Lituanizmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie“ [w:] Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klaipėda 2006, s. 45 – 46, ISBN 9955-18-121-4.

„Ewolucja polskiego słownictwa, dotyczącego pojęć politycznych i społecznych na Litwie w latach 1990-2005“, [w:] Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S.Dubisz, J.Porayski-Pomsta, E.Sękowska, Warszawa 2007, s. 150-171, ISBN 978-83-7151-773-0.

•„O sposobach tworzenia okazjonalizmów słowotwórczych z zakresu leksyki społeczno-politycznej w prasie polskiej na Litwie“ [w:]  „Poradnik Językowy“, Warszawa 2007, ISSN 0551-5343.

• „Dictionary of political and social terms of the countries of Central and Eastern Europe“ – Aims and methodical principles“ [w:] Skriftserien, Ivar Aasen – instituttet, Norge.

•„Metaforyzacja nazw własnych w polskiej publicystyce społeczno – politycznej na Litwie” [in] „Prace Filologiczne”, Warszawa 2007, t. 52,ISSN 0138-0567.

”Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie”[w:] Tożsamość na styku kultur, Vilnius 2008, s. 230-238, ISBN 978-9955-20-375-9. Także: „Poradnik Językowy” Warszawa 2010, nr 1, s. 33-41, ISSN 0551-5343.

•”Dzieje i współczesność polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Wspólpraca z zagranicą” [w:] Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, Vilnius 2009, s. 325-335, ISBN 978-9955-33-506-1.