Title

PROJEKTO TYRIMO TIKSLAS

Projektu siekiama surinkti, išanalizuoti ir aprašyti medžiagą, susijusią su garsaus Lietuvos ir Lenkijos tyrėjo Jano Karlovičiaus kūryba ir jo nuopelnais XIX–XX a. a. sandūros moksliniam ir kultūriniam gyvenimui, plėtojant lituanistiką (tiriant lietuvių kalbą i folklorą), lenkų kalbotyrą (ypač tarminę leksikografiją, svetimos kilmės žodžių etimologijos tyrimus), etnografiją ir folkloristiką, bei aprašyti tyrimo rezultatus moksliniuose straipsniuose. Taip pat siekiama populiarinti Jano Karlovičiaus asmenybę ir jo mokslinius bei kultūrinius pasiekimus, tą paveldą, kurį jis paliko abiem lenkų ir lietuvių tautoms, be kitų būdų, skelbiant informaciją apie Janą Karlovičių lietuvių ir lenkų kalbomis specialiai šiuo tikslu sukurtoje elektroninėje erdvėje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

1) Vilniaus ir Lenkijos archyvų išteklių tyrimai (Lietuvos valstybinis archyvas Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje, Lenkijos nacionalinė biblioteka Varšuvoje, Lenkijos mokslų akademijos archyvas Krokuvoje, Jogailaičių biblioteka Krokuvoje).

2) Aprašyti Jano Karlovičiaus, kaip lietuvių folkloro, lietuvių kalbos tyrimų iniciatoriaus, vaidmenį, jo iki šiol neištirtus lituanistikos darbus.

3) Atskleisti Jano Karlovičiaus, kaip mokslo populiarintojo ir mokslinio gyvenimo organizatoriaus, veiklą tuometinėje rusų okupuotoje teritorijoje (korespondenciją su lietuvių, lenkų ir kitais mokslininkais, etnografinių ir folkloristinių tyrimų organizavimą Lietuvoje ir Lenkijoje, etnografinio žurnalo „Wisła“ ir pirmojo kalbotyrai skirto mokslinio žurnalo „Prace Filologiczne“ įsteigimą).

4) Aprašyti Jano Karlovičiaus kultūrinę, visuomeninę ir politinę veiklą, jo publicistinius darbus (gvildenančius politikos ir visuomenės aspektus, lietuvių tautinių idėjų skatinimą ir palaikymą; pirmuosius lietuvių literatūros vertimus į lenkų kalbą).

5) Atskleisti Jano Karlovičiaus nuopelnus plėtojant lenkų kalbotyrą, ypač dialektologiją, leksikografiją ir etimologiją.

6) Parengti interneto portalą, skirtą J. Karlovičiui, kaip mokslinio ir kultūrinio gyvenimo organizatoriui ir populiarintojui. Publikuoti skaitmenintus dokumentus.

7) Rengti ir skelbti Lietuvoje ir Lenkijoje mokslinius straipsnius, susijusius su pasirinktais J. Karlovičiaus veiklos aspekta

8) Organizuoti projekto baigiamąjį renginį J. Karlovičiaus veiklai pristatyti.

 

Projekto puslapis: www.karlowicz.flf.vu.lt