Title


Polonistyka Uniwersytetu Wileńskiego od samego początku swego istnienia ścisłe współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i akademickimi z Polski. Współpraca ta jest prowadzona przede wszystkim w ramach umów państwowych i uniwersyteckich. Szczególnie częste kontakty Centrum utrzymuje z: Uniwersytetem Warszawskim - aktywnie wspierającym i okazującym wydatną pomoc polonistyce wileńskiej od początku jej założenia, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Centrum Polonistyczne jest uwzględnione w kontrakcie programu ERASMUS. W obrębie tego programu prowadzona jest wymiana studentów i pracowników naukowych z następującymi uniwersytetami w Polsce: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski itd. Centrum cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony władz polskich. W ciągu całego okresu funkcjonowania polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim wspierana była przez Ambasadę i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Senat RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Wspólnotę Polską, Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundację “Semper Polonia”, IBL PAN w Warszawie, Polski Komitet do Spraw UNESCO, jak też przez wiele osób prywatnych – sympatyków Centrum. Organizacje i instytucje te wniosły wielce wartościowy wkład w rozwój Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Dzięki Ich pomocy i życzliwości zostały zaspokojone najpilniejsze potrzeby polonistyki wileńskiej, związane z organizacją bazy materialnej, przy tworzeniu zaplecza książkowego.

Nie sposób przecenić znaczenia, jakie dla edukacji naszych słuchaczy mają wyjazdy na wakacyjne kursy języka polskiego do Warszawy (“Polonicum”), Lublina (Ośrodek Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców – UMCS, Szkoła Języka Polskiego KUL), Cieszyna i Krakowa. Od kilku lat studenci II roku mają możliwość wyjazdu na studia semestralne do Polski. Tradycyjnie są przyjmowani przez uczelnie – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wypromowani przez nas bakałarze niezwykle cenią możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim, które odbywają przede wszystkim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym to w sposób ciągły, od momentu powołania CP UW, utrzymujemy ścisłe kontakty dydaktyczne i naukowe. Należy dodać, że częstokroć studia te dla studentów wileńskich są jedyną możliwością uzyskania stopnia magistra oraz doktora w zakresie filologii polskiej.

Szczególnie cenimy pomoc w podniesieniu poziomu naukowo-dydaktycznego naszej placówki, do którego w sposób istotny przyczynili się delegowani do Wilna przez MEN wysoko wykwalifikowani specjaliści.

 

ERASMUS – uczelnie partnerskie – wymiana studentów i nauczycieli akademickich

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Jagielloński

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu