Title

 • 2015-03-08
  KONKURS "Wczoraj i dziś wileńskiej Alma Mater"

  Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza uczniów szkół średnich i gimnazjów do udziału w konkursie "Wczoraj i dziś wileńskiej Alma Mater"!

  Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii polonistyki na naszej uczelni.

  Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 8 pytań konkursowych.

  Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby (grupy), które odpowiedzą prawidłowo na jak największą liczbę pytań konkursowych. O pierwszeństwie w przypadku takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi decyduje kolejność wpływu odpowiedzi konkursowych.

  Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie.

  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

  Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami otrzymają dyplomy.

  Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 maja 2015 r.

  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiw dn. 21 maja br. w ramach tradycyjnych Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 5).

  PYTANIA KONKURSOWE:

  1.    Gdzie w chwili obecnej można studiować polonistykę na Litwie?

  2.    Kiedy i gdzie zaczęła funkcjonować pierwsza polonistyka w Wilnie?

  3.    Proszę wymienić kilka nazw obecnego Uniwersytetu Wileńskiego w dziejach jego istnienia.

  4.    Proszę wymienić kilka nazw organizacji, w których skupieni byli studenci Uniwersytetu Stefana Batorego.

  5.    Proszę wymienić kilku członków grupy poetyckiej Żagary.

  6.    Proszę rozszyfrować skrót ZNAJ. Jaki był cel działalności sekcji, ukrytej pod tym skrótem?

  7.    Syn jakiego wybitnego polskiego poety XIX w. otrzymał w 1926 r. tytuł profesora honorowego USB?

  8.    Jakie nazwisko nosi poeta, który debiutował w 1930 r. na łamach pisma „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż?

  ZASADY KONKURSU:

  ·         Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i gimnazjów na Litwie z polskim językiem nauczania.

  ·         W konkursie można brać udział indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (do 3 osób).

  ·         Każdy uczestnik (grupa) może złożyć tylko jedną pracę.

  ·         Praca może być napisana w języku polskim lub litewskim.

  ·         Dopuszczalna, a nawet zalecana jest opieka naukowa nad pracą, sprawowana przez nauczyciela (np. wskazanie bibliografii).

  ·         Nadesłany tekst powinien zawierać podstawowe informacje o uczestniku (lub grupie): imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe szkoły (nazwa, dokładny adres), a także imię i nazwisko szkolnego koordynatora (nauczyciela).

  ·         Objętość pracy: 1-3 str. formatu A-4 (czcionka 12 pkt.).

  ·         Praca powinna zawierać bibliografię, tj. dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach.

  ·         Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem15 maja 2015 r. Odpowiedzi dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie biorą udziału w Konkursie.

  ·         Przysłane prace nie będą zwracane autorom.

  ·         Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby (grupy), które odpowiedzą prawidłowo na jak największą liczbę pytań konkursowych. O pierwszeństwie w przypadku takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi decyduje kolejność wpływu odpowiedzi konkursowych.

  ·         Zakończenie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dn. 21 maja br. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 5).

  ·         Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konkursie. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami otrzymają dyplomy.

  ·         Najlepsze prace zostaną nagrodzone: organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku. Nagrody rzeczowe nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

  ·         Dla uczestników konkursu będzie zorganizowana wycieczka po zespole architektonicznym Uniwersytetu Wileńskiego oraz spotkanie ze studentami Centrum Polonistycznego.

  ·         Pełne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Polonistycznego:http://www.filpol.flf.vu.lt/pl/page/1/1.html

   

  Prosimy o nadesłanie pracy w wersji elektronicznej pod adres e-mail: polonistica.vilnensis@gmail.com; w wersji papierowej pod adres: Vilniaus universiteto Polonistikos centras, Universiteto g. 5, 01-153 Vilnius.